Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów OstrowieckichWyciąg ze Statutu Spółki:

Kapitał Spółki, akcje, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów

Rachunkowość Spółki i podział zysku.

Dwanaście procent od sumy pozostałej po odliczeniu pozycyj poprzedzających a) i b) przeznacza się na wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej do podziału, zgodnie z ich porozumieniem. Reszta zysku zostaje użyta wedle uznania Walnego Zgromadzenia, które może przeznaczyć ją w całości lub w części na kapitał amortyzacyjny, na kapitały rezerwowe, przeznaczone na pokrycie szczególnych strat i wydatków, na dodatkową dywidendę i t.d., lub przenieść na rok następny. Obowiązkowe odpisywanie na kapitał zapasowy trwa dotąd, dopóki tenże nie dorówna trzeciej części kapitału akcyjnego; obowiązek odpisywania ponawia się, jeżeli część tego kapitału zostanie wydatkowana.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39