Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Przemysł Chemiczny w Polsce S.A. 

Wyciąg ze Statutu

 

 Par. 10. Akcje Spółki wydaje się na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi i wydaje z podpisami dwóch członków Zarządu, kasjera i pieczęcią Spółki. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych po 5 (pięć), 10 (dziesięć) lub 25 (dwadzieścia pięć) sztuk.

Par. 11. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów, na orzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie 10-ciu lat właściciele akcji otrzymają nowe arkusze kuponów, na następne 10 lat i t.d.

Par. 12. Przelew tymczasowych świadectw od jednego właściciela na rzecz drugiego uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie, które winny być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządowi Spółki, w celu odnotowania dokonanego przelewu w księgach. Zarząd sam zaznacza na świadectwach przejście prawa własności, na mocy decyzji sądu, lub w przypadku  spadkobrania.

            W razie zaś zagubienia świadectw tymczasowych posiadacz ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie, podając numery zagubionych świadectw. Zarząd ogłasza  o tem na koszt włąściciela. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia, nie będzie żadnej wiadomości o zagubionych świadectwach, wówczas wydaje się nowe świadectwa z tymi samymi numerami z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zagubionych.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39