Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Zakłady Przemysłowe Garbarskie NATALINWyciąg ze Statutu

Par.6. Kapitał zakładowy Spółki określa się na marek polskich 1.000.000.000 (jeden miljard), podzielonych na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji po marek 100.000 (sto tysięcy) każda.

Par.10. Akcje będą na okaziciela. Akcje wycinane są z zeszytów, w których pozostają odpowiednie odcinki, oznaczone temi samemi numerami, co i akcje; akcje wydaje się z podpisami dwóch członków Zarządu, głównego buchaltera i kasjera z pieczęcią Spółki. Akcje mogą być pojedyncze i zbiorowe, po 5, 10, 20 i 50 sztuk. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów dywidendowych na lat 10, po upływie których wydany zostaje właścicielowi akcji nowy arkusz kuponowy na następny dziesięcioletni okres i t.d. Na kuponach oznaczony jest numer akcji, do której kupon należy i lata w porządku kolejnym.

Par.21. Każde 5 akcji daje prawo do jednego głosu, jednakże jeden akcjonariusz na podstawie swych akcji nie może posiadać więcej głosów nad tę ilość, do jakiej uprawnia posiadanie 1/10 części kapitału zakładowego, reprezentowanego na Zgromadzeniu Walnem. Akcjonariusze, posiadający mniej, jak 5 akcji, mogą się łączyć, udzielając jednemu z pośród siebie pełnomocnictwa, w celu uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

Par.49. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5 przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39