Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Spółka Akcyjna Cukrowni STRZYŻÓW w StrzyżowieWYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ CUKROWNI „STRZYŻÓW”

Par. 12. Z ogólnej ilości akcji 20% będzie imiennych, reszta zaś  na okaziciela. Właścicielami akcji imiennych mogą być wyłącznie obywatele Państwa Polskiego.
      Akcje imienne w stosunku do akcji na okaziciela są uprzywilejowane pod względem ilości głosów, przysługujących ich właścicielom (par. 24).
      Akcje wycina się z ksiąg, w których pozostaną grzbiety, i oznacza się numerami kolejnymi. Na akcjach imiennych oznacza się nadto imię i nazwisko osoby (firmę) właściciela.
      Akcje, jak również świadectwa tymczasowe, winny być opatrzone podpisem dwóch członków Zarządu i kasjera oraz pieczęcią Spółki.

Par. 14. Świadectwa tymczasowe na akcje imienne, oraz same akcje nie mogą być ustępowane osobom postronnym bez zezwolenia Zarządu. Pragnący zbyć akcje imienne lub świadectwa na nie, winien to uczynić za pośrednictwem Zarządu i w tym celu złożyć Zarządowi pomienione świadectwa lub akcje. Gdyby Zarząd nie zdążył w ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia podania przez właściciela akcji, sprzedać akcji za cenę zgodną z ostatnim bilansem, t.j. po uwzględnieniu przypadającej na nie części funduszu zapasowego, a z chwilą wprowadzenia akcji na giełdę – podług ostatniego kursu giełdowego, akcjonariusz będzie mógł ustąpić swoje akcje, lub świadectwa na nie, osobie trzeciej według swojego wyboru, z zachowaniem wszakże przepisu par. 12 ust. 1. Ustępowanie akcji imiennych , lub świadectw tymczasowych na nie, na rzecz innego właściciela akcji imiennych nie podlega żadnym ograniczeniom. W każdym razie przelew świadectw tymczasowych i akcji imiennych, uskutecznia się przez cesję na świadectwach lub akcjach, które winny być przedstawione Zarządowi celem odnotowania przelewu w księgach Spółki.
      Przelew akcji i świadectw tymczasowych, jakiby nastąpił wbrew powyższym warunkom jest nieważny.
      Przepisy par. 14 winny być wydrukowane na świadectwach i akcjach.
      Ustępowanie akcji na okaziciela odbywa się przez proste wręczenie nabywcy. Względem Spółki za właściciela tych akcji uważa się ich posiadacza.

Par. 16. Kupony nie mogą być ustępowane oddzielnie od samych akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i rok bieżący.

Par. 17. W razie zgubienia świadectw tymczasowych lub akcji imiennych, właściciel winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych świadectw lub akcji. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w przeciągu 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia Zarząd nie otrzyma żadnej wiadomości o zagubionych świadectwach lub akcjach, wówczas wydaje nowe świadectwa lub akcje z tymi samymi numerami, z adnotacją, że zostały one wydane wzamian za zagubione.
      W razie zagubienia kuponów dywidendowych lub akcji na okaziciela właściciel, celem zachowania swych praw winien zastosować się do obowiązujących w tej mierze ustaw.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39