Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Przemysł Terpentynowy w Polsce S.A. w WarszawieWYCIĄG ZE STATUTU
”Przemysł Terpentynowy w Polsce Spółka Akcyjna”

Par. 20. Każdy akcjonariusz ma prawo brać udział w Zgromadzeniu Walnem osobiście lub przez swego pełnomocnika. Decydują jedynie akcjonariusze, mający prawo głosu. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz; jedna osoba nie może mieć więcej jak 2 pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

Par. 21. Każde 20 akcji daje prawo do jednego głosu, wszakże jeden akcjonariusz na mocy własnych akcji nie może mieć więcej głosów ponad liczbę, do jakiej upoważnia posiadanie 1/10 części kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnem Zgromadzeniu. Akcjonariusze, posiadający mniej, niż 20 akcji, mogą łączyć się wzajemnie, wydając jednemu z pośród siebie pełnomocnictwo zbiorowe, w celu uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

Par. 22. Akcjonariusze korzystają z prawa głosu na Zgromadzeniu Walnem, o ile na 7 dni przed tegoż terminem złożą Zarządowi swe akcje; zamiast samych akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe lub depozytowe instytucji kredytowych państwowych i prywatnych, działających na mocy statutów, przez Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie zagranicznych, wskazanych przez Zgromadzenie Walne i zaaprobowanych przez Ministra Skarbu.

Par. 28. Dla prawomocności Zgromadzenia Walnego niezbędną jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie conajmniej 1/5 część kapitału zakładowego, zmiany statutu lub likwidacji Spółki, wymagana jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących połowę kapitału zakładowego.

Par. 49. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd.

Par. 50. Dywidenda, niepodniesiona w przeciągu 5-ciu lat, przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od niepodniesionej w terminie z kasy Spółki dywidendy procenty wypłacane nie będą.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39