Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI

Par. 4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 15.650.000 i jest podzielony na 313.000 akcji po zł 50,- każda; a mianowicie 306.700 akcji na okaziciela i 6.300 akcji imiennych uprzywilejowanych (par. 21).

Par. 11. Przelew akcji imiennych przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się po uzyskaniu zezwolenia Zarządu przez cesje na akcjach, które winny być przedstawione Zarządowi, celem odnotowania dokonanego przelewu w księgach Spółki. Zarząd może odmówić zezwolenia bez wskazania motywów. Jeżeli akcjonariusz pomimo to pragnie zbyć akcję, winien to uczynić za pośrednictwem Zarządu i w tym celu złożyć mu wymienione akcje. Zarząd władnym będzie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania tych akcji, znaleźć nabywcę i sprzedać mu akcję po cenie uzgodnionej z ostatnim bilansem. Gdyby Zarząd w ciągu miesiąca nabywcy za tę cenę nie znalazł, akcjonariusz będzie mógł ustąpić swoje akcje obywatelowi Państwa Polskiego według swego wyboru. Przelew akcji, jaki nastąpiłby wbrew powyższym warunkom, jest nieważny. Jeśli akcje przejdą drogą spadku lub zapisu testamentowego na własność obywatela państwa obcego, lub na łączną wartość obywatela Polskiego i obywatela państwa obcego, wówczas zapisobiercy lub spadkobiercy winni przelać je w terminie dwuletnim na własność obywatela Państwa POlskiego, pod rygorem niewypłacenia im dywidendy i pozbawieniu prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu. Zastaw akcji uskutecznia się przez odpowiednią adnotację na akcjach, które winny być przedstawione Zarządowi celem odnotowania zastawu w księgach Spółki. W licytacji zastawionych akcji mogą przyjmować udział jedynie akcjonariusze będący obywatelami polskimi i osoby, którym Zarząd da przyzwolenie na piśmie. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku z powodu niestawienia się licytantów, w licytacji w drugim terminie może przyjmować udział każdy obywatel polski, bez zezwolenia Zarządu. Akcje mogą być zastawione jedynie u obywateli polskich lub w instytucjach polskich.

Par. 14. W razie zagubienia akcji imiennych właściciel tychże winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych akcji. Zarząd czyni o tem odpowiednie ogłoszenie w pismach na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych akcjach imiennych, wówczas wydaje się nowe akcje z tymi samymi numerami i adnotacją, że zostały one wydane w miejsce zagubionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i rok bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

Par. 21. Każde 20 akcji na okaziciela, względnie każda akcja imienna uprzywilejowana, daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonariusz nie może mieć na mocy własnych akcji więcej głosów nad tę ilość do jakiej daje prawo posiadania 1/10 części całego kapitału zakładowego.

Podpisano: Członek Zarządu, Skarbnik (podpisy własnoręczne).


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39