Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Standard-Nobel w Polsce S.A.


 


WYCIĄG ZE STATUTU
f-my
Standard-Nobel w Polsce S.A.

Par. 6. Akcje wycina się z księgi i wydaje po zaopatrzeniu ich kolejnym numerem i podpisami dwóch członków Zarządu, umieszczonemi pod pieczęcią Spółki. Podpisy mogą być mechanicznie odtwarzane. Do każdej akcji dołącza się talon wraz z arkuszem kuponowym na otrzymanie dywidendy na przeciąg lat dziesięciu; kupony i talony opatrzone będą podobizną podpisów powyższych osób. Po upływie lat dziesięciu wydany będzie za zwrotem talonu nowy arkusz kuponowy.

Par. 7. Osobno od akcji odstępowane być mogą jedynie kupony za czas bieżący i ubiegły.

Par. 8. Do zagubionych akcyj lub kuponów mają zastosowanie przepisy ustawy o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. U. R. P. Nr. 67/19).

Par. 24. Akcje dają prawo uczestnictwa w Walnem Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na 7 (siedem) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem tegoż. Zamiast akcyj mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcyj u notariusza albo w instytucji kredytowej krajowej oraz „Banque de Paris et des Pays Bas” w Paryżu, lub „National City Bank of New York” w Nowym Jorku, lub „The Chase National Bank of the City of New York”. W zaświadczeniu należy wymienić liczbę akcyj i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy wymienić wyszczególnione instytucje kredytowe zagraniczne.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39