Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Przemysłu Metalowego K. Rudzki i S-ka S.A. 

WYCIAG ZE STATUTU

Par. 1. Towarzystwo Przemysłu Metalowego „K. Rudzki i S-ka”, założone w Warszawie w roku 1892, ma na celu prowadzenie i rozszerzenie działalności fabryk budowy mostów, machin i odlewów, należących poprzednio do Towarzystwa udziałowego pod firmą „dawniej K. Rudzki i S-ka”, założonego w 1858 r. i znajdujących się w Warszawie i Mińsku Mazowieckim, a również handel wyrobami wzmiankowanych fabryk.

Par. 7. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 4.320.000 złotych podzielonych na 86.400 akcji po 50 złotych nominalnych każda.

Par. 11. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu dziesięciu lat. Na kuponach tych oznaczają się numera akcji, do których każdy z nich należy i rok w porządku kolejnym. Po upływie 10 lat akcjonariuszom winny być wydane w tym samym porządku nowe arkusze kuponów na następne lat dziesięć i t.d.

Par. 15. O zagubieniu akcji lub kuponów od nich, a także obligacji lub kuponów od nich, Zarząd żadnego zawiadomienia nie przyjmuje i właściciel zagubionych kuponów traci prawo otrzymania dywidendy albo procentów. Po nadejściu zaś właściwego terminu wydania nowych arkuszy kuponów na akcje i obligacje, takowe wydają się właścicielom akcji i obligacji.

Par. 18. Zarząd interesami Towarzystwa należy do Zarządu, siedlisko którego jest w Warszawie.

Par. 42. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza do powszechnej wiadomości.

Par. 43. Dywidenda od akcji, procenty od obligacji, oraz kapitał obligacji umorzonych, nieodebrane w ciągu 10 lat, przechodzą na własność Towarzystwa, wyjąwszy wypadki, w których bieg przedawnienia poczytuje się za przerwany przez prawo. W takich razach ze wzmiankowanemi sumami postępuje się stosownie do wyroków sądowych. Od wszystkich oznaczonych wyżej sum, nieodebranych w terminie i przechowanych w kasie Zarządu, procentu się nie płaci.
            UWAGA: Zarząd nie rozpatruje, czy kupon od akcji w rzeczywistości należy do okaziciela, wyjąwszy te wypadki, gdy na wypłatę dywidendy położono areszt sądowy.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39