Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem S.A. 

Wyciąg ze Statutu Spółki Akcyjnej pod firmą
Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem, Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w dniu 10 grudnia 1923 r.
(Monitor Polski Nr. 286 z dn. 17 grudnia 1923 r.)

Par. 12. Akcje Spółki są w 10% imienne i w 90% na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, w której pozostają odcinki, oznacza się je numerami porządkowemi i wydaje z podpisami 3-ch członków Rady Zarządzającej, buchaltera i kasjera oraz pieczęcią Spółki. Akcje mogą być i zbiorowe. Akcje imenne mogą należeć tylko do obywateli Rzeczypospolitej.

Par. 16. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Rada Zarządzająca zadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił traci prawo do otrzymania dywidendy. W wypadku zagubienia akcyj lub kuponów na czas przyszły, obowiązują przepisy ustawy o zagubionych tytułach na okaziciela.

Par. 56. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Rada Zarządzająca.

Par. 57. Dywidenda od akcyj, nieodebrana w ciągu lat 5-ciu, przechodzi na własność eksploatacyjnego funduszu zapasowego, z wyjątkiem tych wypadków, w których przedawnienie, na mocy prawa obowiązującego, jest uważane za przerwane. Od wszystkich sum, nieodebranych w terminie i przechowywanych w kasie Spółki, procenty nie będą wypłacane.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39