Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych S.A. 


WYCIĄG ZE STATUTU PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
DOTYCZĄCYCH AKCJI IMIENNYCH

 

Ustęp ostatni Par. 4. Statutu: „Przy każdej nowej emisji pierwszeństwo do otrzymania akcji imiennych uprzywilejowanych mają posiadacze akcji imiennych uprzywilejowanych poprzednich emisji”

Ustęp ostatni Par. 5 Statutu: „Spółka prowadzić będzie księgę akcji imiennych oparafowaną i poświadczoną przez Sąd. Do księgi tej wpisuje się imię i nazwisko (firmę) oraz adres (siedzibę) właściciela akcji imiennych oraz przeniesienie akcji na inną osobę wraz z datą wpisu”.

Par. 6. Statutu: „Przeniesienie akcji imiennych odbywa się przez zaznaczenie cesji na akcjach i przez wręczenie akcji, które powinny być przedstawione Zarządowi Spółki, celem odnotowania dokonanej cesji w księdze akcji imiennych. Spółka nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisu zbywcy. Warunki te winny być wydrukowane na akcjach. W razie zagubienia akcji imiennych lub imiennych świadectw tymczasowych, właściciel tychże powinien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych świadectw lub akcji. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy  od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych świadectwach lub akcjach, wydaje nowe świadectwa lub akcje, za temi samemi numerami, z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zagubionych. Do zagubionych kuponów i akcji na okaziciela stosują się przepisy Ustawy o utraconych tytułach na okaziciela. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje. Dywidendę wypłaca się okazicielowi kuponu”.

Par. 30. Statutu: „Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w zgromadzeniu walnem, jeżeli najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia zostali zapisani do księgi akcyjnej, zaś właściciele akcji na okaziciela, jeżeli na 7 dni przed terminem zgromadzenia złożyli swe akcje w biurze Spółki. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, wydane na dowód złożenia akcji w instytucji kredytowej krajowej, lub takiej zagranicznej, na którą zezwoli Ministerstwo Skarbu. W zaświadczeniu należy wymienić numery akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia”.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39