Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 6. Kapitał akcyjny Spółki wynosi złotych 20.000.000 i podzielony jest na 200.000 akcji wartości nominalnej po 100 złotych każda. Akcje, stosownie do życzenia ich właścicieli, mogą być imienne lub na okaziciela. Kapitał akcyjny został w całości wpłacony.
UWAGA: Kapitał akcyjny Spółki wynoszący 40.000.000 złotych został uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  z dnia 30 listopada 1933 roku zmniejszony o 20.000.000 zł i wynosi obecnie 20.000.000 zł.

 

Par.8. Pierwszeństwo poboru akcji nowej emisji, o ile Walne Zgromadzenie stosownie do par. 29 i 30 statutu nie zdecyduje inaczej, przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w stosunku do ilości posiadanych akcji. Akcje, do których służy akcjonariuszom pierwszeństwo poboru, Zarząd powinien zaofiarować w drodze trzykrotnych ogłoszeń w odstępach przynajmniej tygodniowych.
            Jeżeli w pierwszym terminie dawni akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru akcji, będzie niezwłocznie wyznaczony drugi, przynajmniej dwutygodniowy termin dla poboru pozostałych akcji przez wszystkich dawnych akcjonariuszy. O tym terminie będą uczynione jednorazowe ogłoszenia. Dodatkowy przydział akcji nastąpi w stosunku do zgłoszeń.
            Akcje nierozebrane Zarząd przydziela według swego uznania, lub może je zgłosić do publicznej subskrypcji, jednakże, w obu wypadkach, nie poniżej ceny emisyjnej

 

Par.9. Do każdej akcji będzie dołączony arkusz kuponów  na odbiór dywidend wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie. Na kuponach bedą oznaczone numery akcji, do których one należą. Po wyczerpaniu się dołączonych do akcji kuponów, zostaną wydane właścicielom odpowiednich akcji nowe arkusze kuponów. O powyższem będą uczynione ogłoszenia.

 

Par. 10. Własność akcji na okaziciela przenosi się przez wręczenie. Przeniesienie akcji imiennych odbywa się przez piśmienne oświadczenie bądź na samej akcji, bądź na osobnym dokumencie i przez wręczenie akcji.

 

Par. 11. Kuponów nie wolno odstępować oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów bieżących.

 

Par.12. W razie śmierci akcjonariusza bądź jego ubezwłasnowolnienia spadkobiercy i kuratorowie nie mają żadnych szczególnych praw wobec Spółki i podlegają ogólnym przepisom przewidzianym w statucie.
            W razie otrzymania przez Dyrekcję zgłoszenia o zagubionych akcjach lub kuponach, postąpi ona zgodnie z obowiązującemi przepisami prawnemi.

 

Par. 13. Zarząd poda do wiadomości publicznej w drodze ogłoszeń czas i miejsce wypłaty dywidendy.

 

Par. 14. Prawo do dywidendy przedawnia się po upływie 5 lat. Dywidenda nie podjęta nie przynosi odsetek i po terminie pięcioletnim przechodzi na rzecz Spółki.

 

Par. 15. Zarząd nie obowiązku sprawdzania, czy przedstawiony kupon jest własnością okaziciela, z wyjątkiem tych wypadków, gdy przez właściwą władzę sądową wydana została decyzja o zajęciu dywidendy, lub gdy przedstawiony kupon należy do akcji o której zagubieniu zakomunikowano Zarządowi w sposób przewidziany przez prawodawstwo polskie lub prawodawstwa tych krajów, w których akcje spółki są notowane na giełdzie.

 

Par. 16. Akcje Spółki mogą być notowane na giełdach w Polsce i zagranicą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39