Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polsko Bałtyckie T-wo Handlowe i Transportowe S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 44. Spółka, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów może powiększyć swój kapitał zakładowy przez dodatkowe wypuszczenie akcji wartości nominalnej akcji pierwotnej emisji, po uzyskaniu na każdą nową emisję pozwolenia właściwej władzy rządowej. Za każdą akcję nowej emisji, nabywca, oprócz jej wartości nominalnej winien dopłacić przewyżkę, określoną przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów, a wynoszącą co najmniej tyle, ile wynosi część kapitału zapasowego, przypadająca według ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji. Rzeczone dopłaty powiększają kapitał zapasowy.

 

Par. 45. Pierwszeństwo do nabywania akcji nowych emisji służy właścicielom akcji poprzednich emisji w stosunku do liczby posiadanych przez nich dawnych akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. Jeśli właściciele akcji poprzednich emisji nie nabędą wszystkich akcji nowej emisji, na pozostałą ilość ogłasza się zapisy publiczne na warunkach uchwalonych poprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów.

 

Par. 46. Akcje są na okaziciela. Akcje wycina się z książki, oznacza się numerami porządkowymi i wydaje z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera oraz z pieczęcią Spółki. Akcje mogą być łączone w odcinkach po 5, 10, 25, 100 i 250 sztuk w jednym odcinku.

 

Par. 47. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odbiór dywidendy w ciągu kolejnych lat 10. Na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których należą, oraz lata kolejne. Po upływie każdych lat 10 właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne dziesięciolecie.

 

Par. 49. W zamian za zagubione, zniszczone i uszkodzone akcje i kupony, z wyjątkiem kuponów za lata ubiegłe i rok bieżący, będą wydawane duplikaty za zwrotem kosztów w myśl ustawy o utraconych tytułach na okaziciela.
O zagubionych kuponach za lata ubiegłe i rok bieżący Zarząd zawiadomień nie przyjmuje i ten, kto je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.
Kupony z wyjątkiem ubiegłych lub bieżących nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji.

 

Par. 57. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile na 7 dni przed jego terminem złożyli Zarządowi akcje, względnie ze wskazaniem numerów świadectwa zastawowe lub depozytowe polskich instytucji kredytowych, rządowych, akcyjnych lub opartych na wzajemności, lub wreszcie zagranicznych, wskazanych przez Walne Zgromadzenie, a zaaprobowanych przez Ministra Skarbu.

 

Par. 60. Dywidenda po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5, przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39