Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polska Składnica Pomocy Szkolnych S.A.


 

 


 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi pięćdziesiąt milionów marek podzielonych na 100.000 akcyj po Mk. 500 wartości nominalnej.

 

Wyciąg ze statutu.

 

Par. 9. Akcje będą na okaziciela. Akcja wycina się z książki, oznacza numerami porządkowemi i wydaje się z podpisami conajmnej trzech członków Zarządu, głównego buchaltera, kasjera, oraz pieczęcią Spółki; do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat dziesięciu.  Po upływie każdych dziesięciu lat wydany zostaje nowy arkusz kuponowy na ten sam okres czasu. Na kuponach zaznacza się numer akcji, do której kupon należy, i lata w porządku kolejnym.

 

Par. 10. Jeżeli akcje lub kupon doznały uszkodzenia, tamującego ich obrót, lecz zachowane istotne ich części dają pewność ich autentyczności, Zarząd na żądanie poszkodowanego wyda w zamian nowe na jego koszt. W razie zagubienia świadectw tymczasowych właściciel winien zawiadomić o tem Zarząd piśmiennie, podając numery zagubionych świadectw. Zarząd ogłasza o zagubieniu na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych świadectwach, wówczas wydaje się nowe z temi samemi numerami, co zagubione, z zaznaczeniem, że zostały one wydane w zamian zagubionych. W razie zagubienia akcyj lub kuponów właściciel, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do obowiązujących w tej mierze ustaw.

 

Par. 12. Kupony dywidendowe wystawione są na okaziciela; wypłata uskutecznia się okazicielowi.

 

Par. 45. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki sum, pochodzących z dywidendy, procenty wypłacane nie będą.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39