Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych J.K. Poznańskiego w Łodzi


 

 


 

WYCIĄG Z USTAWY

 

Par.9. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi pięć milionów rubli, podzielonych na dwieście akcyj, po dwadzieścia pięć tysięcy rubli każda.

            W skutek starań Towarzystwa akcyjnego wyrobów bawełnianych J. K. Poznańskiego w Łodzi i na zasadzie najwyżej zatwierdzonej 15 Lutego 1897 r. uchwały Komitetu Ministrów Ministeryum Handlu i Przemysłu zezwoliło na powiększenie kapitału zakłaowego nazwanego Towarzystwa z 5.000.000 rubli do 10.000.000 rubli przez wypuszczenie 2000 dodatkowych akcyj, na ogólną sumę 5.000.000 rubli, po 2.500 rubli każda (Zbiór Praw i Rozporz. Rządu z dnia 28 Stycznia 1908 r., Nr 11)

            W skutek starań „Towarzystwa akcyjnego wyrobów bawełnianych J. K. Poznańskiego w Łodzi” Najjaśniejszy Pan na zasadzie uchwały Rady Ministrów w dn. 23 Stycznia 1909 r. Najwyżej rozkazać raczył:

I.                   Zezwolić rzeczonemu Towarzystwu wydawać wszystkie akcye takowego, stosownie do życzenia właścicieli, jak imienne, tak też na okaziciela.

II.               Zmniejszyć nominalną wartość istniejących 200 akcyj pierwszej emisji tego Towarzystwa. po 25.000 rubli, i zezwolonych do wypuszczenia przez Ministeryum Handlu i Przemysłu 2000 akcyj, po 2.500 rubli każda, do 1000 rubli na następnych zasadach:

a.      wzmiankowane akcye pierwszej emissyi, w ilości 200, przedstawiają się Ekspedycyi przygotowania papierów państwowych dla zniszczenia takowych,

b.      po wydrukowaniu w Ekspedycyi przygotowania papierów państwowych 10.000 nowych akcyj wydaje się uczestnikom przedsięwzięcia zamiast każdej akcyi pierwszej emissyi, po 25.000 rubli, - 25 akcyj nowej wartości nominalnej i osobom, mającym prawo odebrania akcyj dodatkowej emissyi, zamiast każdych 10 akcyj, po 2.500 rubli każda – 25 nowych akcyj.

 

Par. 15. Na akcyach oznacza się stan, imię i nazwisko właściciela; akcye wycinają się z księgi, oznaczają numerami porządkowymi i wydają z podpisem trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera, przy wyciśnięciu pieczęci Towarzystwa.

 

Par. 16. Do każdej akcyi dołącza się arkusz kuponów na odebranie dywidendy w ciągu 10 lat. Na kuponach oznaczają się numera akcyj, do których każdy z nich należy, i lata w porządku kolejnym. Po upływie dziesięciu lat właścicielom akcyj winny być wydane nowe arkusze kuponów w tym samym porządku na następne dziesięć lat i t.d.

 

Par. 17. Przelew akcyj przez jedną osobę na rzecz drugiej lub na osoby prywatne uskutecznia się przez zaznaczenie przelewu na akcyach, które przy odpowiedniej deklaracyi winny być przedstawione Zarządowi Towarzystwa w celu zaznaczenia przelewu w jego księgach. Sam Zarząd dopełnia przelewu  akcyj tylko w wypadkach, przewidzianych w p. I art.. 2167 t. X, cz. 1 Zbioru Praw, wyd. 1887 r., i na zasadzie postanowienia sądu.

 

Par. 18. Kupony mogą być odstępowane z akcyami i oddzielnie od nich. W obu wypadkach ani napisy na kuponach, ani deklaracye o odstąpieniu takowych nie są wymagane.

 

Par. 19. Właściciel zgubionych akcyj  winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i wymienić numera zgubionych akcyj.  Zarząd czyni na koszt jego ogłoszenie. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będą otrzymane żadne wiadomości o zgubionych akcyach, to wydają się nowe akcye z dawnymi numerami i napisem, że takowe wydane zostały zamiast zgubionych, jednak bez arkusza kuponów za bieżące dziesięć lat.

 

Par. 20. O zgubieniu kuponów Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel zgubionego arkusza kuponów traci prawo odebrania dywidendy za wszystkie zgubione kupony. Gdy nastąpi termin wydania nowych arkuszy kuponów do akcyj, takowe wydane będą właścicielom akcyj.

 

Par. 21. W razie śmierci właściciela akcyj i ustanowienia nad jego majątkiem opieki, opiekunowie w charakterze swoim nie mają w sprawach Towarzystwa  żadnych szczególnych praw i podlegają, narówni z innymi właścicielami akcyj, ogólnym przepisom niniejszej Ustawy.

 

Par. 49. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy podaje Zarząd do wiadomości powszechnej.

 

Par. 50. Dywidenda, nie odebrana w ciągu dziesięciu lat, przechodzi na własność Towarzystwa, z wyjątkiem wypadków, gdy bieg przedawnienia uważany jest za przerwany prawnie; w takich wypadkach z sumami dywidendowemi postępuje się zgodnie z wyrokiem sądowym lub postanowieniem instytucyj opiekuńczych. Od sum dywidendowych, nie odebranych we właściwym terminie i przechowywanych w kasie Zarządu, procenta się nie płaci.

            Uwaga. Zarząd nie bada czy kupon istotnie należy do okaziciela.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39