Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Zakłady Mechaniczne URSUS S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł. 15.000.000 podzielonych na 1.000.000 akcji nominalnej wartości zł. 15 każda, z których 100.000 sztuk są akcje imienne, reszta zaś na okaziciela.

 

Par. 12. Akcje Spółki są imienne i na okaziciela. Ilość akcji imiennych wynosi 10% kapitału zakładowego. Na akcjach imiennych oznacza się imię i nazwisko (firmę) właściciela. Właścicielami akcji imiennych mogą być jedynie tylko obywatele  (firmy) Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje wycina się z książki, oznaczonej numerami porządkowemi, i wydaje się z podpisami dwóch członków Rady Zarządzającej, buchaltera, kasjera i pieczęcią Spółki. Przelew akcji imiennej na rzecz osoby trzeciej uskutecznia się za pomocą cesji na akcjach tylko za zgodą Rady Zarządzającej Spółki, która odnotowuje cesje w księgach. Rada Zarządzające, do której zwróci się właściciel akcji imiennych z żądaniem dokonania przelewu, ma prawo w ciągu dwóch tygodni akcje te sprzedać dotychczasowym akcjonariuszom, o ile zaś tego w powyższym terminie nie uczyni musi zgodzić się na przelew, proponowany przez właściciela, jeżeli nabywcą akcji będzie obywatel (firma) Państwa Polskiego. Jeżeli akcje imienne przejdą w drodze spadku lub zapisu na własność cudzoziemca, spadkobiercy, względnie zapisobiercy, winni przelać je w ciągu trzech miesięcy na własność obywateli (firm) Państwa Polskiego; w przeciwnym razie dywidenda od tych akcji nie będzie wydawaną aż do czasu przelewu.

 

Par. 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odbiór dywidendy w ciągu lat 10; na kuponach tych oznacza się numery akcji, do których one należą, oraz lata kolejne. Po upływie lat 10, właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne 10 lat.

 

Par. 14. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od  akcji z wyjątkiem kuponu za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 52. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Rada.

 

Par. 53. Dywidenda nie podniesiona w ciągu 5 lat przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od nie podniesionej w terminie z kasy Spółki dywidendy procenty wypłacane nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39