Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Zakłady Przemysłowe Karol Machlejd w Warszawie S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU
Spółki Akcyjnej p.f. „Zakłady Przemysłowe Karol Machlejd, w Warszawie Sp. Akc.”

 

Par. 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi marek polskich dwieście dwadzieścia miljonów (220.000.000), rozłożonych na 220.000 akcji po 1000 marek polskich każda. W przyszłości Kapitał zakładowy może być powiększony na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia i za zezwoleniem Rządu, drogą emisji nowych akcji tej samej wartości nominalnej. Walne Zgromadzenie, uchwalając wypuszczenie nowych akcji, oznacza jednocześnie warunki nowej emisji tak dla akcjonariusz Spółki, jak dla osób postronnych.

Pierwszeństwo w nabyciu nowych akcji zastrzega się dotychczasowym akcjonariuszom – o ile Walne zgromadzenie, uchwalając podwyżkę kapitału zakładowego, nie poweźmie odmiennej uchwały. Powzięcie tej uchwały jak w ogóle ustalenie warunków nowej emisji może w poszczególnym wypadku Walne Zgromadzenie przenieść na Radę.

 

Par. 12. Kupony nie mogę być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący. W razie zagubienia akcji lub kuponów za czas przyszły, właściciel, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do obowiązujących w tej mierze ustaw. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił traci prawo do otrzymania dywidendy.

 

Par. 15. Każde 50 akcji daje prawo do jednego głosu, lecz nikt zarówno osobiście, jak i z pełnomocnictwa osób trzecich, nie może mieć więcej jak 1/10 część ogólnej liczby głosów, służących obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszom.  Akcjonariusze, posiadający mniej, niż 50 akcji, mogą łączyć się, wydając ogólne pełnomocnictwo w celu otrzymania prawa jednego lub więcej głosów, lecz zawsze w granicach wyżej wskazanych. Pragnący uczestniczyć w Walnem Zgromadzeniu, winni złożyć swoje akcje na 7 dni przed datą zgromadzenia w kasie Spółki, lub w jednem z miejsc, wskazanych przez Radę Spółki w ogłoszeniach o Zgromadzeniu.

 

Par. 16. Nieobecny akcjonariusz, posiadający prawo głosu, może prawo swoje ustąpić innemu akcjonariuszowi, lecz jedna osoba może posiadać najwyżej dwa pełnomocnictwa. Za nieletnich, niewłasnowolnych, lub nieobecnych wykonuja prawo głosu ich opiekunowie lub kuratorowie. Osoby prawne głosują przez jednego przedstawiciela.

 

Par. 50. Wypłata dywidendy następuje po uprzednim ogłoszeniu w dziennikach. Dywidenda, niepodniesiona w ciągu lat 5, licząc od dnia na wypłaty oznaczonego, przelewa się do kapitału zasobowego. Dywidenda nieodebrana, oprocentowaną nie będzie.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39