Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Ubezpieczeń PIAST S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

            Par. 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 (dwa miljony) złotych podzielonych na 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcyj po 100 (sto) słotych nominalnej wartości każda.

 

            Par. 16. Akcje mogą być, stosownie do życzenia akcjonariuszów, wystawione imiennie lub na okaziciela.
            Wszystkie akcje powinny być opatrzone podpisami przynajmniej trzech członków Zarządu, głównego buchaltera i kasjera oraz pieczęcią firmową. Do akcji dołącza się arkusz kuponowy, na odbiór dywidendy na przeciąg lat dziesięciu oraz talon, podpisany tak samo jak akcje. Po upływie każdych lat dziesięciu wydany będzie za okazaniem talonu nowy arkusz kuponowy na takiż sam termin. Na kuponach oznacza się numer akcji do której kupon należy i lata w porządku kolejnym.

 

            Par. 17. Każdy akcjonariusz może zamienić akcje na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie. W tym celu przy złożeniu akcyj winno być dołączone piśmienne oświadczenie. Zarząd zaś czyni na akcjach odpowiednią wzmiankę i zapisuje to do księgi akcyjnej. Właścicielem akcyj na okaziciela jest jej posiadacz i przejście jej od jednej osoby do drugiej dokonywa się bez żadnych formalności na zasadzie zwyczajnego wręczenia. Przelew tymczasowych świadectw i akcyj imiennych od jednego posiadacza na rzecz drugiego uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie lub akcji, które winny być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządowi Spółki w celu odnotowania przelewu w księgach. Warunek ten winien być wydrukowany na świadectwach i akcjach. Posiadaczami akcyj imiennych mogą być wyłącznie obywatele Państwa Polskiego. Zarząd sam zaznacza na świadectwach i akcjach przejście prawa własności na mocy decyzji sądu lub w wypadkach spadkobrania.

 

            Par. 18. W razie zagubienia akcyj na okaziciela, właściciel winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie, podając numery zagubionych akcyj i spowodować własnym kosztem postępowanie sądowe celem umorzenia zagubionych akcyj. Po przedłożeniu orzeczenia sądowego, uznającego zagubione akcje za umorzone, wydaje Zarząd na koszt właściciela nowe akcje z temi samemi numerami i adnotacją, że zostały one wydane w miejsce zagubionych. O zagubieniu kuponów Spółka nie przyjmuje żadnych zastrzeżeń. Wypłata dywidendy dokonywa się okazicielowi kuponów. W razie zagubienia talonów Zarząd kieruje się przepisami, dotyczącymi zagubionych akcyj.

 

Par. 21. Od akcjonariuszów nie mogą być w żadnym razie żądane wypłaty, przewyższające normalną wartość subskrybowanych przez nich sum i poza wpłaconym kapitałem akcjonariusze nie podlegają żadnej innej odpowiedzialności.

 

Par. 64. Wypłata dywidendy od akcji uskutecznia się za zamianą odpowiednich kuponów na odbiór dywidendy. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd winien podać do publicznej wiadomości.
            Zarząd nie jest obowiązany badać, czy kupon rzeczywiście należy do okaziciela, i wypłaca dywidendę okazicielowi kuponu, z wyjątkiem tych wypadków, w których należna dywidenda została obłożona aresztem przez władze sądowe.

Od dywidendy niepodniesionej Spółka procentu nie płaci. Kupony, które w ciągu lat pięciu nie zostaną przedstawione do zrealizowania, tracą swą wartość, a należność niepodniesiona przechodzi na własność Spółki. Wyjątek stanowią wypadki, gdy w sprawie własności akcyj wyniknie spór lub proces, o czem Spółka winna być zawiadomiona. Wówczas, po skończeniu sporu, dywidendy zaległe wypłacają się na zasadzie wyroku sądowego.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39