Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Spółka Akcyjna Połączonych Krajowych Hodowli Nasion Selekcyjnych „GRANUM”


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

Spółki Akc. Połączonych Krajowych Hodowli Nasion Selekcyjnych „Granum”
w Warszawie

            Par. 5. Kapitał zakładowy określa się na 3.000.000 marek polskich podzielonych na 3.000 akcji po 1.000 marek każda.
            Uwaga: Na zasadzie odnośnych postanowień Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Skarbu kapitał zakładowy został powiększony drogą cztery krotnej emisji nowych akcyj – do 48.000.000 marek.

 

            Par. 11. Akcje Spółki są imienne i na okaziciela. Na akcjach imiennych oznacza się imię i nazwisko właściciela lub firmę. Ogólna ilość akcyj na okaziciela nie może być większa niż 25% ogólnej ilości akcji. Akcje wycina się z książki, oznacza się numerami kolejnymi i wydaje z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera oraz pieczęcią Spółki.

 

            Par. 12. Do każdej emisji dołącza się arkusz odpowiedni na odbiór dywidendy w ciągu kolejnych lat 10. Na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą oraz lata kolejne. Po upływie lat 10 właściciele akcji otrzymają nowe arkusze z kuponami na następne dziesięciolecie.

 

            Par. 13. Właściciel akcyj imiennych pragnący ustąpić swoje akcje lub świadectwa, zwraca się do Zarządu z wymienieniem nabywcy. Zarząd może odmówić zezwolenia na przelew świadectwa lub akcyj bez wskazania motywów. Jeśli właściciel akcyj imiennych pomimo to, zapragnąłby zbyć akcje lub świadectwa, winien złożyć w tym celu akcje lub świadectwa Zarządowi. Zarząd władny będzie w ciągu trzech miesięcy, od dnia otrzymania akcyj lub świadectwa, sprzedać je po cenie odpowiadającej wartości określonej przez Komitet Giełdowy Warszawski. Gdyby Zarząd w ciągu trzech miesięcy po takiej cenie akcyj  lub świadectw nie sprzedał, to właściciel akcyj imiennych będzie miał prawo ustąpić akcje osobie trzeciej według swego uznania. Przelew akcyj i świadectw uskutecznia się przez ustępstwo za pomocą zaznaczenia na nich dokonanej cesji. Pozatem Zarząd odnotowuje przelew w księgach. Zarząd sam zaznacza na świadectwach i akcjach przejście prawa własności na mocy decyzji Sądu lub w przypadkach spadkowych. Przepisy te nie dotyczą akcyj na okaziciela, przelew których odbywa się bez żadnych ograniczeń.

 

Par. 24. Każde 10 akcji daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu, lecz jeden akcjonariusz bez względu na ilość własnych akcji, nie może mieć więcej głosów ponad liczbę, do jakiej daje prawo posiadania dziesiątej części całego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze posiadający mniej niż 10 akcji mogą się z sobą złączyć i udzielić wspólne pełnomocnictwo celem uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

 

Par. 61. Dywidenda niepodniesiona w ciągu lat 5 przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od nieodebranej z kasy Spółki i w niej przechowywanej dywidendy procenty wypłacane nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39