Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Nasz Sklep – URANIA S.A.


 

 


 

WYCIĄG

ze statutu Spółki Akcyjnej „NASZ SKLEP-URANIA”

 

            Par. 4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 złotych i jest podzielony na 10.000 akcji na okaziciela po zł. 100 każda

 

            Par. 7. Walne zgromadzenia są Zwyczajne i Nadzwyczajne i powinny się odbywać w miejscu siedziby Spółki. Zgromadzenie akcjonarjuszy zwołuje Zarząd, o ile ustawa nie nakazuje zwołania innym osobom lub organom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć corocznie, w ciągu pięciu miesięcy, od upływu roku operacyjnego, który liczyć się będzie od 1 kwietnia do 31 marca. Akcjonarjusze mogą uczestniczyć w Walnem Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnicy mogą nie być akcjonarjuszami. Pełnomocnictwo musi być piśmienne i winno być dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

 

            Par. 13. Z czystego zysku rocznego wydziela się przynajmniej 8% na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego, sumę przeznaczoną przez Walne Zgromadzenie na amortyzację ruchomego i nieruchomego majątku Spółki, resztą dysponuje Walne Zgromadzenie.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39