Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Przedsiębiorstwo Wiertnicze i Robót Górniczych „M. Łempicki” S.A.


 


WYCIĄG ZE STATUTU

Spółki Akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Wiertnicze i Robót Górniczych
„M. Łempicki” Spółka Akcyjna w Sosnowcu.

 

Par. 7. Kapitał zakładowy określa się na zł. 150.000 podzielonych na 15.000 akcyj, po zł. 10 każda.
Dokumenty akcyjne mogą być zbiorowe po 100, 50, 20, 10 i 5 sztuk akcji każdy.

 

Par. 11. Akcje Spółki są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowymi i wydaje za podpisami 2-ch członków Rady Zarządzającej i buchaltera, oraz z pieczęcią Spółki. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu. Po upływie 10-ciu lat wydany zostaje nowy arkusz kuponowy na następny okres dziesięcioletni. Na kuponach oznacza się numer akcji, do której kupon należy, i lata w porządku kolejnym.

 

Par.12. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 13. Przelew akcji odbywa się bez żadnych formalności. Za właściciela uważa się osobę, w której ręku akcja się znajduje.

 

Par. 15. Wypłata dywidendy uskutecznia się okazicielowi kuponów. Rada Zarządzająca żadnych zawiadomień o zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.
            W razie zagubienia akcji lub kuponów za czas przeszły, właściciel ich winien, celem zachowania swych praw, zastosować się do ustaw, w tej mierze obowiązujących.

 

Par. 22. Każde 10 akcji daje prawo do jednego głosu, wszakże akcjonarjusze, posiadający mniej niż 10 akcji, mogą łączyć się wzajem, wydając wspólne pełnomocnictwo, w celu uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów.

 

Par. 47. O miejscu i terminie wypłaty dywidendy Rada Zarządzająca czyni stosowne ogłoszenia. Dywidenda nieodebrana w ciągu 5 lat przelana będzie do kapitału zasobowego, jako własność Spółki, z wyjątkiem, jeżeli przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowanych sum, pochodzących z dywidendy procenty wypłacane nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39