Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

 Łódzkie Towarzystwo Elektryczne S.A.


 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 2. Celem Spółki jest: budowa, nabywanie, zbywanie eksploatacja, organizowanie, spieniężanie, branie i oddawanie w dzierżawę wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw w zakresie elektrotechniki, w szczególności zaś w zakresie oświetlenia, przenoszenia siły, przewoźnictwa i elektrochemji w Polsce, uczestnictwo w tego rodzaju przedsiębiorstwach, oraz prowadzenie handlu artykułami elektrotechnicznymi i elektrochemicznemi. Przedewszystkiem zaś Spółka ma na celu nabycie dla dalszego prowadzenia i rozbudowy istniejącego Zakładu Elektrycznego w Łodzi.

 

Par. 6. Kapitał akcyjny Spółki określa się na dwadzieścia milionów złotych podzielonych na czterdzieści tysięcy pełno-wpłaconych akcji, po pięćset złotych każda.
            Akcje są na okaziciela.

 

Par. 10. Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszów, może zniżyć lub przez wypuszczenie dodatkowych emisji powiększyć swój kapitał akcyjny na warunkach, zatwierdzonych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu i  Ministerstwo Skarbu.

 

Par. 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat dwudziestu; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata w porżadku kolejnym. Po upływie lat dwudziestu, właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów.

Par. 23. Każdy akcjonarjusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w rozważaniu wniesionych na Zgromadzenie kwestji.
            Gdy akcjonarjusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd winien być powiadomiony o tem piśmiennie.

Par. 25. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem zdeponują Zarządowi swe akcje, względnie świadectwa zastawowe lub depozytowe polskich instytucji kredytowych, rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie instytucji kredytowych zagranicznych, wskazanych przez Walne Zgromadzenie i zaaprobowanych przez Ministerstwo Skarbu.

 

Par. 51. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do powszechnej wiadomości.

Par. 52. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5 przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane lub zawieszone. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum procenty wypłacane nie będą.

 


 

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów Spółki z dnia 31 maja 1927 r. i postanowienia pp. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 24 września 1927 r. (Monitor Polski z dnia 1 października 1927 r. No 225) kapitał zakładowy Spółki powiekszony został o zł. 10.000.000 czyli do zł. 30.000.000 drogą emisji 20.000 sztuk akcji na okaziciela nominalnej wartości zł. 500 każda, zrównanych z akcjami emisji pierwotnej pod względem praw, przysługujących akcjonarjuszom, i z prawem do uczestniczenia w dywidendzie od dnia 1 października 1927 r.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39