Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Akcyjne Przechowania i Transportowania Mebli i Towarów
z Udzielaniem Pożyczek „A. Wróblewski i S-ka” 

Wyciąg z Ustawy

 

Par. 7. Kapitał zakładowy Towarzystwa ma wynosić sumę 200.000 rubli, podzielonych na 800 akcyj, po 250 rubli każda.

Par. 15. Akcye Towarzystwa mogą być, na żądanie ich właścicieli, imienne lub na okaziciela. Na akcyach imiennych wyrażone będzie stanowisko, imię i nazwisko (firma) właściciela. Akcye wycinane będą z księgi, oznaczone numerami kolejnymi i wydawane z podpisem trzech członków Zarządu, buchaltera i kasyera, przy wyciśnięciu pieczęci Towarzystwa.

Par. 16. Do każdej akcyi dołączony będzie arkusz kuponów do odbioru dywidendy w ciągu dziesięciu lat; na kuponach tych oznaczone będą numery akcyj, do których należą, i lata w kolejnym porządku. Po upływie dziesięciu lat właścicielom akcyj mają być wydane nowe arkusze kuponów, w taki sam sposób na następne lat dziesięć i t.d.

Par. 18. Przelew akcyj imiennych przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenie przelewy na akcyach, które przy odpowiedniej deklaracyi winny być przedstawione Zarządowi Towarzystwa w celu zaznaczenia tego przelewu w jego księgach. Sam Zarząd dopełnia przelewu akcyj tylko w wypadkach, przewidzianych art. 2167 t. X, cz. 1 Zbioru Praw, wyd. 1900 r., i na zasadzie postanowienia sądu. Przelew akcyj winien Zarząd zaznaczyć w księgach nie później, niż w ciągu trzech dni od dnia przedstawienia Zarządowi odstępowanych akcyj, jeżeli zaś zaznaczenia przelewu dopełnia sam Zarząd, to i odpowiednich dokumentów, świadczących o odstąpieniu akcyj. Przelew akcyj na okaziciela przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się bez wszelkich formalności i za właściciela akcyj na okaziciela uważaną bywa osoba, posiadająca takowe.

Par. 20. Kupony od akcyj nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcyj, z wyjątkiem kuponów ubiegłych i bieżących terminów; przy odstąpieniu wzmiankowanych kuponów ani napisy na kuponach, ani deklaracye o odstąpieniu takowych nie są wymagane.

Par. 21. Właściciel zgubionych akcyj imiennych lub kuponów od nich, z wyjątkiem kuponów ubiegłych i bieżących terminów, winien zawiadomić na piśmie Zarząd o zgubie i wymienić numera zgubionych akcyj lub kuponów. Zarząd czyni na koszt jego ogłoszenie o tem. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będą otrzymane żadne wiadomości o zgubionych akcyach lub kuponach, to wydają się nowe akcye lub kupony z dawnymi numerami i poświadczeniem, że takowe wydane zostały zamiast zgubionych. O zgubieniu kuponów ubiegłych i bieżących terminów do akcyj imiennych, akcyj na okaziciela i kuponów od nich, Zarząd nie będzie przyjmował żadnych deklaracyj i ten kto zgubi rzeczone kupony, utraci prawo do otrzymania na mocy ich dywidendy. Kiedy zaś nadejdzie czas wydania nowych arkuszy kuponowych od akcyj na okaziciela, arkusze te wydane będą właścicielom akcyj na okaziciela.

Par. 22. W razie śmierci właściciela akcyj i ustanowienia nad jego majątkiem opieki, opiekunowie w charakterze swoim nie mają w sprawach Towarzystwa żadnych szczególnych praw i podlegają, narówni z innymi akcyonarjuszami, ogólnym przepisom niniejszej Ustawy.

Par. 66. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd poda do wiadomości publicznej.

Par. 67. Dywidenda, nie podniesiona w przeciągu lat dziesięciu, staje się własnością Towarzystwa, wyjąwszy te wypadki, kiedy bieg przedawnienia uważa się według prawa za przerwany; w takich wypadkach o sumach dywidendowych rozstrzygnie sądowe orzeczenie lub rozporządzenie instytucyj opiekuńczych. Od nie podniesionych w swoim czasie należności dywidendowych, pozostających w kasie Zarządu, procenty płacone nie będą.
            Zarząd nie dochodzi, czy kupon istotnie stanowi własność okaziciela, wyjąwszy te wypadki, kiedy wypłata dywidendy za kupony uległa aresztowi ze strony władzy sądowej, lub kiedy okazany kupon należy do takich, o których zagubieniu oznajmione było Zarządowi Towarzystwa.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39