Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Cukrowni i Rafinerji GOSŁAWICE S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 9. Akcje są na okaziciela, wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi i wydaje nabywcy, po uprzednim zaopatrzeniu podpisami członków Zarządu, buchaltera i kasjera.
Akcje mogą być zbiorowe na 4, 5, 10, 20 i 50 sztuk.

 

Par. 11. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 12. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.
W razie zagubienia akcji lub kuponów za czas przyszły, obowiązują przepisy ustawy o zagubionych tytułach ba okaziciela.

 

Par. 21. Każde 20 akcji daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonarjusz nie może, na mocy własnych akcji, mieć więcej głosów, nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadania 10-ej części całego kapitału zakładowego.
Akcjonarjusze posiadający mniej niż 20 akcji, mogą się łączyć, wydając ogólne pełnomocnictwa, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

 

Par. 22. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem przedstawią swoje akcje Zarządowi.

 

Par. 28. Dla ważności Walnych Zgromadzeń wymagana jest obecność akcjonarjuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie conajmniej 1/5 część kapitału zakładowego; dla rozstrzygnięcia zaś sprawy zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu lub likwidacji interesów – wymagana jest obecność akcjonarjuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących conajmniej połowę kapitału zakładowego.

 

Par. 29. Uchwały Walnego Zgromadzenia uzyskują moc obowiązującą, gdy są przyjęte prostą większością głosów akcjonarjuszów lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu na podstawie art. 21.

 

Par. 50. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd.

 

Par. 51. Dywidenda, po odbiór której nikt się nie zgłosił w ciągu 5 lat, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw istniejących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranych w kasie Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39