Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Warszawskie Towarzystwo Transportu i Żeglugi S.A.Wyciąg z Ustawy

Par.24. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Na akcjach imiennych zapisuje się imię i nazwisko (firma) właściciela akcji. Akcję wycina się z książki sznurowej za numerami kolejnymi i wydaje się za podpisami członków Zarządu, buchaltera i kasjera i odciśniętą pieczęcią Spółki.

Par. 25. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów dywidendowych na przeciąg 10 lat. Na kuponach tych oznacza się numery akcji, do której każdy z nich należy, i lata w porządku chronologicznym. Po upływie 10-ciu lat winny być wydane posiadaczom akcji nowe arkusze kuponów w ten sam sposób na następne lat 10 i t.d.

Par.26. Odstępowanie świadectw tymczasowych i akcji imiennych innej osobie uskutecznia się za pomocą adnotacji na odwrotnej stronie. Świadectwa i akcje, scedowane przy odpowiednim podaniu winny być przedstawione Zarządowi Spółki, celem odnotowania w księgach o przejściu akcji na własność innej osoby.  Sam Zarząd uskutecznia adnotację o przelaniu prawa własności na świadectwach i akcjach imiennych tylko w przypadku spadkobrania lub decyzji sądowej. Adnotacja w księgach o odstąpieniu świadectw i akcji imiennych winna być zrobioną przez Zarząd nie później, niż w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia Rady o odstąpieniu świadectw i akcji. W przypadku kiedy adnotacja o odstąpieniu jest dokonywana przez sam Zarząd, Zarząd winien zanotować również dokumenty stwierdzające przejście świadectw i akcji w inne ręce.

Par. 28. Kupony do akcji nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji za wyjątkiem kuponów z terminem ubiegłym i bieżącym, przy ustępowaniu wzmiankowanych kuponów żadne adnotacje na kuponach, ani powiadomienia o odstąpieniu kuponów nie są wymagane.

Par. 29. W razie zagubienia świadectwa tymczasowego, akcji imiennej lub kuponów od takowych, za wyjątkiem kuponów za czas ubiegły lub bieżący, należy pisemnie zawiadomić Zarząd z wymienieniem numerów zagubionych świadectw lub kuponów. Zarząd ogłasza o tem na koszt osoby, która je zgubiła. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia żadna wiadomość o zgubionych świadectwach, akcjach lub kuponach nie nadejdzie, wówczas winny być wydane wzamian za zgubione nowe świadectwa, akcje lub kupony za poprzedniemi numerami i adnotacją, iż są one wydane wzamian za zgubione. O zagubieniu akcji na okaziciela oraz kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych ogłoszeń nie przyjmuje. W tym przypadku należy kierować się ustawą o utraconych tytułach na okaziciela.

Par. 30. W razie śmierci posiadacza świadectw tymczasowych, lub akcji i ustanowienia opieki nad jego majątkiem, opiekunowie z tego tytułu nie nabywają żadnych specjalnych w stosunku do Spółki praw i podlegają, narówni z resztą posiadaczy świadectw tymczasowych lub akcji ogólnym przepisom niniejszego statutu.

Par. 82. Czas i miejsce wypłaty dywidendy winny być podane do wiadomości publicznej.

Par. 83. Dywidenda, nieodebrana w ciągu lat 10, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy przedawnienie zgodnie z przepisami prawa ulega wstrzymaniu. W takich razach z dywidendą należy postąpić stosownie do decyzji sądów. Od nieodebranej w czasie właściwym dywidendy, pozostającej w kasie Zarządu, procenty się nie płacą. Zarząd nie wchodzi w to, czy kupon na prawo otrzymania dywidendy należy rzeczywiście do okaziciela, z wyjątkiem tych wypadków, gdy na dywidendę został położony areszt sądowy lub gdy kupon pozostawiony okaże się należącym do akcji imiennej zgubionej, o zagubieniu której Zarząd został właściwie powiadomiony.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39