Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Fabryka Ołówków St. Majewski T.A.


 


 

Zakładowy Kapitał Akcyjny

 

            Pierwotny Kapitał Zakładowy rubli 320.000 był powiększony w roku 1912 do rubli 400.000.

            Wobec zniszczenia fabryki w Pruszkowie w r. 1914 przez wojska niemieckie, wobec przymusowej ewakuacji w roku 1915 ocalałych resztek do Rosji z nakazu władz rosyjskich, a wreszcie wobec skonfiskowania i znacjonalizowania przez Sowiety znajdującego się w Nowosławieńsku (gub. Charkowskiej) ruchomego i nieruchomego majątku fabryki oraz kapitałów pieniężnych w bankach – ocalały z tego pogromu majątek Towarzystwa został oszacowany przy wznowieniu działalności w Pruszkowie na Marek Polskich 16.000.000 i powiększny przez nową emisję do Marek Polskich 32.000.000 (R.H. 6.V.1921 r.)

            Kapitał ten przy sporządzaniu bilansu w złotych (stosownie do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25.VI.1924 r.) określony został na zł. 1.120.000 równych frankom szwajcarskim (R.H. 21.VIII.1925 r.), a następnie wskutek inflacji i zmniejszenia się wartości złotego, przeszacowany (stosownie do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.III.1928 r.)  na zł. 1.630.000 (R.H. 23.VI.1929 r.)

            W roku 1929 nastąpiło podwyższenie kapitału do zł. 2.100.000 (R.H. 4.X.1929), podzielonych na 35.000 akcyj po 60 zł. nominalnej wartości każda.

            Akcje te wymieniono na 3.500 akcyj na okaziciela po zł. 600 nominalnej wartości każda (R.H. 21.X.1931)

 

WYCIĄG ZE STATUTU

Par. 11. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Par. 29. Miejsce i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Zarząd ogłasza o terminie i miejscu wypłaty. Dywidendy niepodniesione w ciągu lat 5 od dnia ich płatności będą przelane do kapitału Zapasowego, jako własność Spółki.
Od niepodniesionej w terminie dywidendy procenty płacone nie będą.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39