Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Warszawskie Towarzystwo Fabryk Wyrobów Metalowych i Emaljowanych WULKAN S.A.


 


 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI

 

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi zł. 2.565.000,- rozdzielonych na 102.600 akcji wartości nominalnej po zł. 25,- każda, a mianowicie na 82.080 akcji na okaziciela i 20.520 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu.

Akcje zwykłe Towarzystwa są akcjami na okaziciela, akcje zaś uprzywilejowane co do głosu są akcjami imiennymi.

Przelew akcji imiennych przez jednego właściciela na rzecz drugiego uskutecznia się przez piśmienne poświadczenie przelewu na akcjach, które przy odpowiedniej deklaracji winny być przedstawione Zarządowi Towarzystwa celem zaznaczenia przelewu w księgach.

Każde 4 akcje na okaziciela, względnie każda akcja imienna uprzywilejowania co do głosu, daje prawo do jednego głosu, lecz jeden akcjonarjusz nie może posiadać na zasadzie swoich akcji więcej niż 1/10 część ogólnej ilości głosów, do której upoważniają wszystkie akcje Towarzystwa zarówno na okaziciela jak imienne.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39