Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Akcyjne Czelekeńskich
Ozokierytowo-Naftowych Kopalni LUBORADWyciąg z Ustawy

            Par. 9. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 2.000.000 rubli, podzielonych na 20.000 akcji, po 100 rubli każda.

            Par. 12. Akcje Towarzystwa mogą być, na żądanie ich właścicieli, imienne lub na okaziciela. Na akcjach imiennych wpisuje się, nazwisko (firma) i powołanie właściciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi i wydaje z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera i pieczęcią Towarzystwa.

            Par. 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponowy dla odebrania za nie dywidendy w ciągu dziesięciu lat; na kuponach tych oznacza się numery akcji, do których każdy z nich należy, i lata w porządku kolejnym. Po upływie dziesięciu lat, właścicielom akcji winny być wydane nowe arkusze kuponowe w tym samym porządku, na następne dziesięć lat i t.d.

            Par. 15. Przelew świadectw tymczasowych i akcji imiennych przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenie przelewu na świadectwach i akcjach, które przy odpowiedniej deklaracji winny być przedstawione Zarządowi Towarzystwa w celu zaznaczenia przelewu w jego księgach. Sam Zarząd dopełnia zaznaczenia przelewu na świadectwach i akcjach tylko w wypadkach, przewidzianych art.2167 t. X, cz. 1 Zbioru Praw, wyd. 1900r., i na zasadzie postanowienia sądu. Zaznaczenia w księgach przelewu świadectw i akcji winien Zarząd dopełnić nie później, niż w ciągu trzech dni od dnia przedstawienia Zarządowi odstępowanych świadectw i akcji i, w wypadkach, gdy zaznaczenia przelewu dopełnia sam Zarząd, odpowiednich dokumentów, świadczących o odstąpieniu świadectw i akcji. Przelew akcji na okaziciela przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się bez żadnych formalności i za właściciela akcji na okaziciela uważaną bywa zawsze osoba, w rękach której akcja się znajduje.

            Par. 17. Kupony od akcji nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów ubiegłych i bieżących terminów; przy odstąpieniu wzmiankowanych kuponów ani napisy na kuponach, ani deklaracje o odstąpieniu takowych nie są wymagane.

            Par. 18. Właściciela zgubionych świadectw tymczasowych, akcji imiennych, lub kuponów do nich, z wyjątkiem kuponów ubiegłych i bieżących terminów, winien na piśmie zawiadomić Zarząd o zgubie i wymienić numery zgubionych świadectw, akcji, lub kuponów. Zarząd czyni na koszt jego ogłoszenie o tem. Jeżeli, po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będą otrzymane żadne wiadomości o zgubionych świadectwach, akcjach, lub kuponach, to wydane będą nowe świadectwa, akcje, lub kupony z dawnemi numerami i poświadczeniem, że takowe wydane zostały zamiast zgubionych. O zgubieniu kuponów ubiegłych i bieżących terminów od akcji imiennych, akcji na okaziciela i kuponów do nich Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciela takowych traci prawo do odebrania za nie dywidendy. W terminie wydawania nowych arkuszy kuponowych od akcji na okaziciela, arkusze te wydane zostają właścicielom akcji na okaziciela.

            Par. 19. W razie śmierci właściciela świadectw tymczasowych lub akcji i ustanowienia nad jego majątkiem opieki, opiekunowie w charakterze swoim nie mają w sprawach Towarzystwa żadnych szczególnych praw i podlegają, narówni innymi właścicielami świadectw tymczasowych lub akcji, ogólnym przepisom niniejszej Ustawy.

            Par. 43. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości publicznej.

            Par. 44. Dywidenda, nie odebrana w ciągu dziesięciu lat, przechodzi na własność Towarzystwa, z wyjątkiem wypadków, gdy bieg przedawnienia uważany jest za przerwany prawnie; w takich wypadkach z sumami dywidendowemi postępuje się zgodnie z wyrokiem sądowym lub postanowieniem instytucji opiekuńczych. Od sum dywidendowych, nie odebranych w terminie i przechowywanych w kasie Zarządu, procentu się nie płaci.
Zarząd nie bada czy kupon istotnie należy do okaziciela, z wyjątkiem wypadków, gdy na wypłatę dywidendy położony jest areszt sądowy lub gdy przedstawiony kupon okaże się jednym z tych, o zgubieniu których Zarząd Towarzystwa otrzymał zawiadomienie.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39