Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polsko Bałtyckie T-wo Handlowe i Transportowe S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 44. Spółka, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów może powiększyć swój kapitał zakładowy przez dodatkowe wypuszczenie akcji wartości nominalnej akcji pierwotnej emisji, po uzyskaniu na każdą nową emisję pozwolenia właściwej władzy rządowej. Za każdą akcję nowej emisji, nabywca, oprócz jej wartości nominalnej winien dopłacić przewyżkę, określoną przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów, a wynoszącą co najmniej tyle, ile wynosi część kapitału zapasowego, przypadająca według ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji. Rzeczone dopłaty powiększają kapitał zapasowy.

 

Par. 45. Pierwszeństwo do nabywania akcji nowych emisji służy właścicielom akcji poprzednich emisji w stosunku do liczby posiadanych przez nich dawnych akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. Jeśli właściciele akcji poprzednich emisji nie nabędą wszystkich akcji nowej emisji, na pozostałą ilość ogłasza się zapisy publiczne na warunkach uchwalonych poprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów.

 

Par. 46. Akcje Spółki są imienne. Akcje wycina się z książki, oznacza numerami porządkowymi i wydaje z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera oraz z pieczęcią Spółki. Nie mniej, jak 60% kapitału zakładowego musi należeć do obywateli Państwa Polskiego. – Warunek ten winien być zaznaczony na akcjach. Na akcjach oznacza się imię, nazwisko (firmę) oraz przynależność państwową.

 

Par. 47. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odbiór dywidendy w ciągu kolejnych lat 10. Na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których należą, oraz lata kolejne. Po upływie każdych lat 10 właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne dziesięciolecie.

 

Par. 48. Akcjonarjusz, pragnący sprzedać swe świadectwa tymczasowe lub akcje winien zawiadomić o tem Zarząd, z wymienieniem osoby nabywcy. Zarząd zezwala na przelew, o ile po sprawdzeniu w księgach Spółki okaże się, że wskutek projektowanej sprzedaży zastrzeżony warunek w par. 46 stosunek procentowy kapitału akcyjnego na rzecz obywateli Państwa Polskiego nie ulegnie zmianie. Warunek ten winien być wydrukowany na świadectwach i akcjach. W wypadku przejścia akcji drogą spadku na własność obywateli państw obcych, wskutek czego zostałby naruszony przepis par. 46 statutu, spadkobiercy ci obowiązani są, w przeciągu 2 lat przelać posiadane akcje na rzecz obywateli Państwa Polskiego, pod rygorem niewydzielenia im dywidendy i pozbawieniu prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu.- Przelew kwitów lub świadectw tymczasowych przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie Spółki, dla odnotowania dokonanego przelewu w księgach.

 

Par. 51. W razie zagubienia kuponów, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący, właściciel ich po przeprowadzeniu postępowania, przewidzianego w „Ustawie o zagubionych tytułach na okaziciela” otrzymuje za zwrotem kosztów nowe arkusze kuponowe. W razie zaś zagubienia imiennych świadectw tymczasowych lub akcji, właściciel winien zawiadomić o tem Zarząd i podać numery zagubionych świadectw lub akcji, Zarząd zaś ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych świadectwach, lub akcjach wówczas zostają wydane nowe z temi samemi numerami, i z adnotacją, że zostały one wydane wzamian zaginionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych deklaracji nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

 

Par. 56. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem, są zapisani do ksiąg Spółki.

 

Par. 62. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5, przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39