Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą
”Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych, Spółka Akcyjna”

 

Par. 5. Kapitał zakładowy Spółki określa się na złotych 1.800.000,- podzielonych na 36.000 akcji po złotych 50,- każda.

 

Par. 9. Akcje spółki są na okaziciela i imienne. Właścicielami akcji imiennych mogą być jedynie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, firmy stanowiące własność takichże obywateli oraz instytucje z tychże obywateli składające się. Akcje wycina się z książki, oznacza numerami kolejnemi i wydaje się z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera, i z pieczęcią Spółki.

 

Par. 10. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odbiór dywidendy w ciągu kolejnych lat dziesięciu: na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata kolejne. Po upływie każdych lat dziesięciu właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne dziesięć lat.

 

Par. 11. Akcjonarjusz, zamierzający sprzedać swe akcje imienne winien przedewszystkiem zwrócić się z propozycją do grona właścicieli takichże akcji, o ile jednak w gronie powyższych właścicieli nie znajdzie nabywcy, obowiązany jest zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i złożyć akcje, przeznaczone na sprzedaż, w biurze Zarządu.
      W ciągu czterech tygodni od tego zawiadomienia, Zarząd ma prawo sprzedać te akcje osobie według swego uznania, po cenie jednak nie niższej od ceny giełdowej akcji w dniu sprzedaży. Jeżeli Zarząd w ciągu powyższych czterech tygodni akcji na powyższych warunkach nie sprzeda, to właściciel ma prawo odebrać je od Zarządu i sprzedać osobie według swego uznania z zachowaniem warunku w par. 9 zastrzeżonego. Dokonany inną drogą  przelew akcji imiennych jest nieważny.

 

Par. 12. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący; przelew kuponów następuje przez oddanie ich.

 

Par. 53. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.

 

Par. 54. Dywidenda, niepodniesiona w ciągu pięciu lat, przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem wypadków, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od niepodniesionej z kasy Spółki należnej dywidendy, Spółka żadnych procentów nie płaci.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39