Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polskie Towarzystwo Elektryczne S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI:

 

Par. 4. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 1.625.000,- (milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) i podzielony jest na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcyj uprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej złotych 100 (sto) każda oraz 6250 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcyj zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej złotych 100 (sto) każda. Akcje uprzywilejowane korzystają z pierwszeństwa przed akcjami zwykłymi  przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji.

 

Par. 6. Jedna akcja zwykła daje prawo do jednego głosu, a jedna akcja uprzywilejowana imienna do dwóch głosów.

 

Par. 24. Z czystego zysku, uzyskanego po uskutecznieniu odpisów na amortyzację ruchomego i nieruchomego majątku Spółki wydziela się przedewszystkim przynajmniej 8% (osiem) na kapitał zapasowy. Z reszty zysku wyznacza się dywidendę dla posiadaczy akcyj uprzywilejowanych w myśl par. 4 (czwartego) Statutu, następnie dywidendę dla wszystkich akcjonarjuszów Spółki, przy czym w podziale tej części zysku akcje imienne uczestniczą na równi z akcjami na okaziciela, wreszcie z pozostałości – dodatkowe wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej w/g uznania Walnego Zgromadzenia.

 

WYCIĄG Z KODEKSU HANDLOWEGO:

 

Art. 350. Przeniesienie akcyj imiennych lub świadectw tymczasowych odbywa się przez piśmienne oświadczenie bądź na samej akcji lub na świadectwie tymczasowym, bądź w osobnym dokumencie i przez wręczenie akcji lub świadectwa tymczasowego.

 

Art. 351. Par. 1. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcyj imiennych i świadectw tymczasowych (księgę akcyjną), do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) oraz adres (siedzibę) posiadacza akcji lub świadectwa tymczasowego, wysokość dokonanych wpłat, tudzież wzmiankę o przeniesieniu akcji lub świadectwa tymczasowego na inną osobę wraz z datą wpisu.

 

Par. 2. Przy wpisie przeniesienia zarząd nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisu zbywcy.

 

Par. 3. Zarząd zaznaczy dokonanie wpisu o przeniesieniu akcji lub świadectwie tymczasowym.

 

Par. 4. Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną.

 

Art. 352. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39