Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Łódzka Hurtownia dla Handlu Wyrobami Włókienniczymi S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi marek polskich 12.000.000 (dwanaście miljonów) i podzielony jest na 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji po marek 1000 (tysiąc).

 

Par. 9. Spółka, na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego, może, za zezwoleniem właściwej władzy, powiększyć swój kapitał zakładowy w drodze dodatkowej emisji; warunki nowej emisji, uchwalone przez Walne Zgromadzenie, wymagają zatwierdzenia władzy

 

Par. 10. O ile Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów za każdym razem nie uchwali inaczej, pierwszeństwo do nabycia akcji emisji nowych służy właścicielom emisji poprzednich, w stosunku do ilości akcji, posiadanych przez nich w dniu emisji nowej. Na każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić premję w wysokości conajmniej tej części kapitału zapasowego jaka przypada podług ostatniego bilansu za każdą akcję poprzednich emisji; premje te powiększają kapitał zapasowy.

 

Par. 11. Akcje wystawione będą na okaziciela. Akcje wycina się z książki, oznaczonej numerami porząkowemi, i wydaje się z podpisami dwóch członków Zarządu, buchaltera, kasjera i pieczęcią Spółki.

 

Par. 12. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odbiór dywidendy w ciągu lat 10; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata kolejne. Po upływie lat 10 właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne 10 lat i t.d.

 

Par. 13. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 14. Wzamian za zagubione, zniszczone lub uszkodzone akcje i kupony za czas przyszły, będą wydawane duplikaty w myśl ustawy o utraconych tytułach na okaziciela. O zagubionych kuponach za lata ubiegłe i rok bieżący Zarząd zawiadomień nie przyjmuje i ten, kto je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

 


 

Postanowieniem pp. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 20 lipca 1922 r. zezwolono powiększyć kapitał akcyjny o mk. 18.000.000, czyli do mk. 30.000.000, drogą II emisji 18.000 sztuk nowych akcji, nominalnej wartości mk. 1000 każda, zrównanych pod względem udziałów w zyskach i praw z akcjami emisji poprzedniej.

III emisja 170.000 sztuk akcji, nominalnej wartości mk. 1000 każda, na sumę mk 170.000.000 uzyskała zatwierdzenie pp. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w dniu 16 lutego 1923 r.

Pod względem praw i udziału w zyskach akcje III emisji są zrównane z akcjami emisji poprzednich.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39