Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo PROMOTOR, Spółka z o.o.


 

 


 

Wyciąg ze Statutu Spółki „PROMOTOR”

 

Par. 7. Przelew lub zastaw udziału między spólnikami może nastąpić tylko na zasadzie aktu urzędowego; do zbycia zaś lub zastawu udziału osobom do Spółki nie należącym – ponadto należy uzyskać zgodę wszystkich wspólników. W razie nieudzielenia przez wszystkich spólników zgody na przelew, bądź zastaw udziału, zezwolenia na to może udzielić Sędzia rejestrowy, jeżeli zachodzą ważne ku temu powody. Wraz z udziałami przejdą na nowego właściciela wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego właściciela ze stosunku do Spółki wynikające. Zbywający swój udział, pozostaje odpowiedzialnym za wierzytelność Spółki przez lat trzy od chwili przelewu praw swoich, solidarnie z nabywcą do wysokości niewpłaconej przez siebie na udział kwoty.

 

Par. 24. Spólnicy mogą wykonywać swoje prawa uczestnictwa w zebraniach osobiście, bądź przez pełnomocników, bądź też przez przesłanie głosu z oświadczeniem piśmiennem co do przedmiotów będących na porządku dziennym Zebrania. Pełnomocnik musi złożyć piśmienne pełnomocnictwo i oprócz tego, o ile nie jest spólnikiem wykazać, że jego mocodawca sam, lub łącznie z innemi spólnikami od których uzyskał zgodę na udzielenie pełnomocnictwa, reprezentuje więcej niż połowę kapitału zakładowego.

 

Par. 24. Spólnicy reprezentujący przynajmniej (1/10) jedną dziesiątą kapitału zakładowego mają prawo:

1)              żądać od Sędziego rejestrowego zbadania ich kosztem ksiąg przez biegłych; którzy złożą swoją opinię na piśmie ewentualnie – także na ogólnem posiedzeniu, z obowiązkiem przywołania osób zainteresowanych i

2)              żądać w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia uchwały, której się w drodze właściwej sprzeciwili jej unieważnienia przez Sąd Okręgowy, w drodze powództwa.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39