Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Cukrownia i Rafinerja GOSŁAWICE S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 8. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 4.080.000 zł, podzielonych na 40.800 akcji po 100 zł każda.

 

Par. 10. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 20. Na kuponach oznacza się numer akcji, do których one należą oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat 20 właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne 20 lat i t.d.

 

Par. 11. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 12. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy. W razie zagubienia akcji lub kuponów za czas przyszły, obowiązują przepisy ustawy o zagubionych tytułach na okaziciela.

 

Par. 21. Każde 20 akcji daje prawo do jednego głosu, jednak żaden akcjonarjusz nie może, na mocy własnych akcji, mieć więcej głosów, nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadania 10-ej części całego Kapitału Zakładowego.
Akcjonarjusze posiadający mniej niż 20 akcji, mogą się łączyć, wydając ogólne pełnomocnictwa, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

 

Par. 22. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile przynajmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem przedstawią swoje akcje Zarządowi.

 

Par. 50. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd.

 

Par. 51. Dywidenda, po odbiór której nikt się nie zgłosił w ciągu 5 lat, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw istniejących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranych w kasie Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39