Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie VARSOVIA S.A.


 

·        W-ny Leopold bar. Kronenberg wniósł na fundusz organizacyjny Spółki, zgodnie z par. 28 zatwierdzonego przez p.p. Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 22 maja 1920 r. statutu MAREK POLSKICH DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT

·        Po uzupełnieniu funduszu organizacyjnego z części zysków Spółki (par. 25) do wysokości Marek polskich 2.500.000 w 10.000 świadectw po 250 Marek polskich, względnie zaś do tej sumy, jaka skutkiem przeznaczenia nań nadpłat przy nowych emisjach się utworzy (par. 10), sumy, powstające z dalszych potrąceń na ten fundusz z zysków, rozlosowują się corocznie między akcjonarjuszami na częściową jego amortyzację trybem, przez Walne Zgromadzenie przepisanym, aż do całkowitej jego amortyzacji.

·        Od niezamortyzowanych wpłat na fundusz organizacyjny Spółka wypłaca akcjonarjuszom procenty w stosunku 6% rocznie. Procenty są płatne w kasie Dyrekcji, względnie we wskazanych przez Dyrekcję bankach i instytucjach kredytowych, za okazaniem niniejszego świadectwa, przyczem fakt wypłaty zostaje odnotowany na odwrocie świadectwa.

·        Potrącenia na fundusz organizacyjny wznawiają się w razie jego uszczuplenia i trwają aż do całkowitego jego uzupełnienia (par. 28)

·        Warszawa, dnia 4 czerwca 1920 r.

·        Podpisano: Rada Zarządzająca, Księgowy, Skarbnik

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39