Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Eksploatacji Soli Potasowych S.A.


 

 


 

Wypis ze statutu Spółki Akcyjnej Eksploatacji Soli Potasowych

 

Par. 9. Walne Zgromadzenie uchwalając wydanie nowej emisji akcyj może albo samo oznaczyć warunki tej emisji, ustalić kurs nowych akcyj oraz wyznaczyć termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo też upoważnić Radę Nadzorczą do ustanowienia tych warunków przy podaniu najniższego kursu emisji. – Kurs akcyj nie może być nigdy ustalonym poniżej wartości nominalnej akcyj, tudzież musi uwzględniać wysokość kapitału zapasowego i wszystkich kapitałów rezerwowych a to w ten sposób, że nadwyżka ceny emisyjnej ponad cenę minimalną winna być przynajmniej równa części kapitału zapasowego i rezerwowych jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą dotychczasową akcję.
Przy dalszych emisjach prawo poboru całej ilości akcyj, każdorazowo do emisji przeznaczonych będzie przyznane z reguły wszystkim dotychczasowym akcjonarjuszom Spółki w stosunku do posiadanych przez nich akcyj, a akcje nierozebrane przydzieli Zarząd według swego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej.
Walne Zgromadzenie ma prawo w interesie Spółki pozbawić dotychczasowych akcjonarjuszów prawa poboru w całości lub w części. – Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze musi być powzięta większością przynajmniej czterech piątych oddanych głosów i powinna być szczegółowo umotywowana. – Nadto wyłączenie dotychczasowych akcjonarjuszów od prawa poboru nowych akcyj może nastąpić tylko w tym wypadku, jeżeli to jest wyraźnie zapowiedziane na porządku dziennym Walnego Zgromadzenia.
Dokonane podwyższenie kapitału akcyjnego i zmianę statutu zgłoszą członkowie Zarządu, celem wpisania do rejestru handlowego i ogłoszenia

 

Par. 10. Akcje mają opiewać na okaziciela i na kwotę Zł. 100,- i muszą być przed zakończeniem emisji pełno wpłacone. Wobec Spółki uważa się za akcjonarjusza posiadacza akcji.
Akcje zaopatrzone będą numerami bieżącymi. Będą one wykonane według dołączonych do tego statutu wzorów i wycięte będą z księgi, w której pozostaną grzbiety akcyj. Podpisane będą przez dwóch członków Zarządu i zaopatrzone pieczęcią Spółki. – Do podpisywania firmy na akcjach wystarczy wykonanie podobizn w drodze graficznej.
Do każdej akcji dołączone będą arkusze kuponowe na najwyżej 18 lat oraz talony wykonane według dołączonych wzorów.
Akcje są niepodzielne, a Spółka uznaje tylko jednego właściciela na jedną akcję. – Radzie Nadzorczej jest wolno zarządzić łączenie akcyj w jeden dokument. (Sztuki kumulatywne). – Rada Nadzorcza upoważniona jest takie sztuki kumulatywne rozłączać na pojedyncze akcje. – Sztuki kumulatywne mogą opiewać na 10, 100 i 1000 akcyj.

 

Par. 11. Każdy akcjonarjusz ma udział w majątku Spółki Akcyjnej w stosunku posiadanych przez niego akcyj i w tym samym stosunku uczestniczy odpowiednio do postanowień statutu w zyskach i stratach przedsiębiorstwa.
Żaden z akcjonarjuszów nie jest obowiązany przyczyniać się do osiągnięcia celów Spółki Akcyjnej lub dla dopełnienia jej zobowiązań kwotą przewyższającą wpłatę na akcje w statucie określoną.
Za zagubione lub skradzione akcje lub kupony dywidendowe wydawać się będzie po przeprowadzeniu ustawowej amortyzacji, której dowód należy przedłożyć Spółce Akcyjnej – duplikaty za zwrotem kosztów. – O warunkach i zasadach amortyzacji rozstrzygają obowiązujące ustawy. – W zamian za akcje lub kupony dywidendowe uszkodzone wyda Spółka na żądanie posiadacza nowe za zwrotem kosztów.

 

Par. 12. Publiczne ogłoszenia Spółki Akcyjnej muszą być zawsze zamieszczane w „Monitorze Polskim”, tudzież w jednem dalszem piśmie wyznacznem na ten cel przez Walne Zgromadzenie.

 

Par. 16. Tak zwyczajne jak i nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się we Lwowie lub w Warszawie. – Zwołuje je Rada Nadzorcza przez dwukrotne ogłoszenie. – Pierwsze ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na 21 dni, a drugie przynajmniej na 10 dni przed terminem Zgromadzenia w każdym razie po upływie terminu do zgłaszania dodatkowych spraw do porządku dziennego. – Dnia, w którym następuje zwołanie i w którym ma się odbyć Zgromadzenie nie wlicza się do tych terminów. – Zwołanie Walnych Zgromadzeń następuje zapomocą ogłoszeń wymieniających miejsce, czas i szczegółowy porządek dzienny.
W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące artykuły, jakoteż podać treść projektowanych zmian. – Ponadto należy wskazać na możliwość zgłoszenia przez akcjonarjuszy reprezentujących jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, dodatkowych spraw na porządek dzienny, które mogą być zamieszczone w ostatniem ogłoszeniu z tem , że żądanie pomieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym powinno być zgłoszone nie później jak na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Par. 17. Posiadanie jednej akcji wartości nominalnej Zł. 100,- uprawnia do oddania jednego głosu na Walnem Zgromadzeniu. – Aby móc prawo głosowania wykonać, musi każdy akcjonarjusz złożyć najpóźniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem akcje z bieżącymi kuponami w kasie Spółki lub innem miejscu oznaczonym przez Radę Nadzorczą na czas aż do ukończenia Walnego Zgromadzenia. – Akcjonarjusze otrzymają na złożone akcje pisemne poświadczenia, które mają jednocześnie służyć jako legitymacja do wzięcia udziału w Walnem Zgromadzeniu. – Poświadczenia owe opiewają na nazwisko i mają podawać ilość głosów przysługujących danemu akcjonarjuszowi. – Legitymacja służyć może tylko osobie w niej wymienionej lub należycie wykazanemu pełnomocnikowi.
Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcyj przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.
Na przeciąg 3-ch dni powszednich poprzedzających odbycie Walnego Zgromadzenia lista akcjonarjuszów upoważnionych do głosowania podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczbą akcyj, tudzież ilość głosów powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, celem wglądu w tę listę przez akcjonarjuszy. – Odpis tej listy, jak również przygotowanych na Walne Zgromadzenie wniosków należy wydać na żądanie każdemu akcjonarjuszowi, a to najpóźniej na 3 dni przed Walnem Zgrmoadzeniem. – Oprócz tego należy każdemu akcjonarjuszowi zezwolić w tym samym czasie na przeglądnięcie wszystkich przedłożeń i dokumentów przygotowanych dla Walnego Zgromadzenia w biurach Spółki.
Każdy akcjonarjusz może głosować na Walnem Zgromadzeniu bądź osobiście, bądź też przez pełnomocnika i to bez względu na to czy ów pełnomocnik jest akcjonarjuszem czy też nie.  Pełnomocnictwo, które może być udzielone tylko na piśmie, ma być złożone Zarządowi lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i dołączone do protokołu.
Małoletni, osoby prawne i ubezwłasnowolnieni uczestniczą w Walnem Zgromadzeniu przez zastępców prawnych.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnem Zgromadzeniu.

 

Par. 37. Uchwaloną przez Walne Zgromadzenie dywidendę wypłaca się corocznie najpóźniej w przeciągu trzech miesięcy po jej ustaleniu przez Walne Zgromadzenie.
Dywidendy nie podjęte w ciągu lat trzech – licząc od dnia płatności – przypadają na rzecz funduszu rezerwowego.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39