Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

KILIM POLSKI, Zakłady Przemysłowo-Handlowe S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 5. Kapitał zakładowy Spółki określa się na Marek polskich 30.000.000 (trzydzieści miljonów), podzielonych na 30.000 akcji po Mk. 1.000 każda. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

 

Par. 9. Akcje Spółki są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi i wydaje się nabywcy z podpisami 2-ch członków Rady Zarządzającej i z pieczęcią Spółki. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na podnoszenie dywidendy w ciągu 10-ciu lat. Po upływie 10-ciu lat wydany zostaje nowy arkusz kuponowy na następny okres dziesięcioletni i t.d. Na kuponach oznacza się numer akcji, do której kupony należą i lata w porządku kolejnym.

 

Par. 10. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 19. Każde dziesięć akcji daje prawo do jednego głosu wszakże jeden nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość do jakiej daje prawo posiadania dziesiątej części całego kapitału zakładowego. Akcjonarjusze posiadający mniej niż 10 akcji mogą się łączyć, wydając jednemu z pośród siebie pełnomocnictwo zbiorowe, w celu uzyskania  prawa jednego głosu lub więcej, w każdym razie w granicach wyżej wskazanych.

 

Par. 20. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile na 7 dni najmniej przed Zgromadzeniem złożą Radzie Zarządzającej swoje akcje, względnie ze wskazaniem numerów akcji świadectwa zastawowe lub depozytowe polskich instytucji kredytowych, rządowych lub akcyjnych, lub opartych na wzajemności, lub wreszcie zagranicznych, wskazanych przez Walne Zgromadzenie i zaaprobowanych przez Ministra Skarbu.

 

Par. 49. Dywidenda wypłaca się w biurze Rady Zarządzającej Spółki, a o terminie wypłaty Rada Zarządzająca obwieszcza. Termin ten winien nastąpić nie później, niż po upływie trzech miesięcy, licząc od dnia zatwierdzenia rocznego rachunku przez Walne Zgromadzenie.

 

Par. 50. Płatna dywidenda nie podniesiona w ciągu lat pięciu przechodzi na własność Spółki i włącza się do kapitału zasobowego z wyjątkiem, kiedy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących uważa się za przerwane. Spółka w każdym razie nie płaci procentów od funduszów dywidendowych nieodebranych we właściwym czasie.

 

Zmiana Par. 5 statutu

„Pierwotny kapitał zakładowy Spółki wynosił mkp. 30.000.000, postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 16 marca 1923 r. został powiększony o mk. 30.000.000 drogą drugiej emisji akcji i wynosi obecnie mk. 60.000.000, podzielonych na 60.000 sztuk akcji nominalnej wartości mk. 1.000 każda. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych” (Monitor dnia 28 marca, No. 72)


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39