Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Drogi Żelaznej Podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej


 

 


 

WYCIĄG Z USTAWY

 

1.      W celu nabycia i eksploatowania wązkotorowej kolei podjazdowej od st. Piotrków Warszawsko-Wiedeńskiej drogi żelaznej do osady Sulejów Piotrkowskiej guberni i powiatu, zbudowanej przez właściciela ziemskiego Stanisława syna Jana Psarskiego na podstawie warunków Najwyżej zatwierdzonych d. 19 marca 1899 r. zawiązane jest Towarzystwo Akcyjne pod nazwaniem: „Towarzystwo drogi żelaznej Piotrkowsko-Sulejowskiej” (par.1 Ustawy)

 

 1. Kolej podjazdowa Piotrkowsko-Sulejowska pozostaje własnością Towarzystwa w ciągu ośmdziesięcu pięciu lat od daty, w której rozpoczął się ruch na kolei podjazdowej, mającej pozwolenie na budowę, zgodnie z Najwyżej zatwierdzonymi d. 19 marca 1899 r. warunkami budowy i eksploatowania kolei podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej. (par 11. Ustawy)

 

 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa drogi żelaznej podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej złożony zostaje drogą emissyi przez Towarzystwo akcyj niegwarantowanych przez Rząd na summę 570.000 rub. wartości nominalnej. Kapitał powyższy zostaje przeznaczony na zakup istniejącej kolei podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej i dodatkowego taboru ruchomego, na zbudowanie bocznicy w celu połączenia z miastem Piotrkowem, na utworzenie kapitału obrotowego i wreszcie na koszta sporządzenia akcyj. (par. 17 Ustawy)

 

 1. Summa, wypadająca z dochodu brutto od eksploatowania drogi kolei podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej i od innych urządzeń Towarzystwa po zapłaceniu wszystkich wydatków na Zarząd, utrzymanie, działalność i reperacyę tej drogi, stanowi czysty dochód Towarzystwa i rozkłada się w sposób następujący:
  Najprzód odlicza się summa na utworzenie kapitału zapasowego na zasadach wyłożonych w par. 23 Ustawy do czasu osiągnięcia przez kapitał rozmiarów, określonych w tymże paragrafie. Cała pozostałość stanowi czysty dochód, który po odliczeniu pewnej, według planu zatwierdzonego przez Ministra Skarbu, summy do amortyzacyi akcyjnego kapitału – jest zupełną własnością akcyonarjuszów Towarzystwa. Gdyby zaś czysty dochód w jakim roku nie dosięgnął summy, wyznaczonej w tymże roku na fundusz amortyzacyi akcyjnego kapitału, w takim wypadku odlicza się cały czysty dochód, z odpowiedniem powiększeniem odliczenia z czystego dochodu na następny rok (par. 25 Ustawy).

 

 1. Akcye będą wypuszczone na okaziciela podług formy zatwierdzonej przez Ministra Skarbu i opatrzone zostaną podpisami wszystkich członków Zarządu i pieczęcią tegoż Zarządu. Do akcyj dołączone zostaną arkusze kuponowe na prawo otrzymania raz na rok dywidendy, która się może okazać. Na kuponach będą wypisane numery akcyj, do których należą, oraz koleją lata. Po upływie terminu na które wydane zostały kupony, akcyonarjusze otrzymywać będą nowe arkusze kuponowe. Z czystego zysku, jeśli takowy się okaże, po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ogólne Zebranie akcyonarjuszów, będzie wypłaconą dywidenda w lokalu Zarządu Towarzystwa albo w innych przez Zarząd wskazanych miejscach.
  Zarząd podawać będzie do wiadomości publicznej wysokość dywidendy i miejsca wypłaty przez ogłoszenie w Gońcu Urzędowym oraz w innych dziennikach podług uznania Ogólnego Zebrania akcyonarjuszów. Towarzystwo nie będzie przyjmowało żadnych zastrzeżeń z powodu zagubienia akcyj lub kuponów, lecz zawsze uważać będzie okaziciela za prawego właściciela akcyj i kuponów (par. 26 Ustawy).

 

 1. Na amortyzacyę akcyj w przeciągu istnienia Towarzystwa obracaną będzie część czystych zysków Towarzystwa zgodnie z par. 25 Ustawy. Odliczenia te idą na sformowanie oddzielnego kapitału amortyzacyjnego. Kapitał amortyzacyjny przechowuje się w papierach państwowych procentowych, lub w innych papierach podług uznania Ministra Skarbu; procenty od tego kapitału będą dołączone do niego. Po ekspiracyi terminu, na który Towarzystwo zostało zawiązane, albo po wykupie drogi żelaznej podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej przez Rząd, kapitał amortyzacyjny rozdzielonym będzie pomiędzy akcyonarjuszami Towarzystwa w stosunku do ilości posiadanych przez każdego z nich akcyj. (par. 27 Ustawy).

 

 1. Dywidenda od akcyj nie podniesiona przez akcyonarjuszów w ciągu lat 10 od daty płatności nie będzie wypłacona akcyonarjuszom; wyjątek w tym względzie stanowić będą wypadki, kiedy posiadaczami kuponów od akcyj będą biepełnoletni lub też kiedy bieg przedawnienia według prawa ulegać będzie przerwie; dywidenda w tym wypadku będzie ulegać wypłacie na skutek decyzyi sądu lub władz opieki. Niewypłacone dla wyżej wspomnianych powodów dywidendy przechodzą na własność Towarzystwa i doliczane zostaną do czystych zysków. Procent od niepodniesionej we właściwym czasie dywidendy w żadnym razie liczonym nie będzie. (par. 28 Ustawy).

 

 1. Każdy akcyonarjusz ma prawo być obecnym na Ogólnem Zebraniu i przyjmować udział w jego pracach i obradach osobiście lub też przez pełnomocników; rozstrzygać jednak kwestye poddane decyzyi Ogólnego Zebrania mogą jedynie akcyonarjusze posiadający prawo głosu. Wszyscy akcyonarjusze, bez różnicy, mają prawo do ilości głosów odpowiadającej ilości złożonych przez nich akcyj, licząc jeden głos na każde 20 storublowych akcyj; jednakże żaden z akcyonarjuszów nie może posiadać takiej ilości głosów, któraby przewyższała ilość odpowiadającą Ľ całego akcyjnego kapitału Towarzystwa. Akcyonarjusze posiadający mniej niż 20 akcyj mogą łączyć się z innymi dla otrzymania prawa głosu, w takim razie przedstawiciel akcyonarjuszów rozporządza ilością głosów stosownie do ilości złożonych przez niego akcyj w granicach wskazanego wyżej maksymum. Prawo głosu do uczestniczenia w postanowieniach Ogólnego Zebrania może być przelewane na mocy plenipotencyi piśmiennej; podpisy na plenipotencyi nieznane Zarządowi powinny być należycie poświadczone. (par. 37 Ustawy).

 

 1. Po upływie pierwszych lat dwudziestu od dnia otwarcia ruchu normalnego na drodze podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej, Rząd ma prawo w każdym czasie wykupić rzeczoną drogę podjazdową i wejść w posiadanie całego przedsiębiorstwa Towarzystwa, przyjmując na siebie wszystkie prawa i obowiązki. Ten wykup następuje za Najwyższem pozwoleniem, wyjednanem przez Ministrów Komunikacji i Skarbu w porządku ustanowionym.
  Dla określenia ceny wykupu, wylicza się średni czysty dochód za pięć najwięcej dochodowych lat z siedmioletniego okresu, poprzedzającego rok wykupu; dochód ten kapitalizuje się przez 5% rocznie z odliczeniem za cały czas, pozostający do eksploatacyi Towarzystwu drogi podjazdowej Piotrkowsko-Sulejowskiej. Otrzymana w taki sposób summa przedstawia wynagrodzenie za akcye i wypłaca się Towarzystwu gotowizną. (par. 44 Ustawy).

 

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39