Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Zakłady Amunicyjne POCISK S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi mk. 560.000.000,- (pięćset sześćdziesiąt miljonów marek) i jest podzielony na 1.600.000 (miljon sześćset tysięcy) akcji wartości nominalnej po mk. 350,- (trzysta pięćdziesiąt marek), mianowicie na 800.000 akcji na okaziciela, 640.000 akcji imiennych zwykłych i 160.000 akcji z pluralnem prawem głosu (par. 23), (par.5).

 

      Do akcji na okaziciela i kuponów na czas przyszły, stosują się przepisy ustawy o utraconych tytułach na okaziciela.

 

      O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił traci prawo do otrzymania dywidendy (par. 15).

 

      Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, prócz kuponów za czas ubiegły i bieżący (par. 14).

 

      Każde 10 akcji imiennych z pluralnem prawem głosu dają prawo do 6 głosów i każde 10 akcji z pozostałych akcji daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonarjusz nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej uprawnia posiadanie 10-tej części kapitału zakładowego (par. 23).

 

      O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd. Przy przedstawieniu do opłaty kuponów dywidendowych Zarząd ma prawo żądać przedstawienia odpowiednich akcji i ma prawo niewypłacania dywidendy od akcji, któreby wbrew przepisom par. 10 znalazły się w rękach obywateli państw obcych (par. 51).

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39