Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

NITRAT, Polskie Zakłady Chemiczne S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI

 

Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący (par. 13)

 

Do zagubionych kuponów i akcji na okaziciela stosują się przepisy o utraconych tytułach na okaziciela. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy (par. 14).

 

      Każde osiemdziesiąt akcji na okaziciela, względnie każde dziesięć akcji imiennych, dają prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonarjusz nie może, na mocy własnych akcji, mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 10-ej części całego kapitału zakładowego.

 

      Akcjonarjusze posiadający mniej niż 80 akcji na okaziciela, względnie 10 imiennych, mogą łączyć się wydając ogólne pełnomocnictwa, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

 

      Stosunek prawa do głosu może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie jedynie w drodze zmiany statutu na mocy uchwały, powziętej większością głosów w każdej z oddzielnie głosujących grup właścicieli akcji imiennych i właścicieli akcji na okaziciela, z zastrzeżeniem, iż o ile Zgromadzenie odbywa się w pierwszym terminie, w każdej grupie musi być reprezentowana conajmniej ˝ (połowa) tej części kapitału zakładowego, którą tworzą akcje danego rodzaju (par. 24).

 

      Z zysku rocznego, jaki pozostanie po potrąceniu wszystkich wydatków i strat, oraz procentów od obligacji, potrąca się 5% na kapitał zapasowy oraz 5% wartości nieruchomości i 10% wartości ruchomości na kapitał amortyzacyjny.

 

      Następnie przeznacza się na dywidendę od akcji sumę, odpowiadającą 5% od kapitału zakładowego, z pozostałości przeznacza się 10% na dywidendę od świadectw założycielskich, 15% na dodatkowe wynagrodzenie Rady i Zarządu, 10% na wynagrodzenie pracowników Spółki, a resztę na dywidendę dodatkową od akcji (par. 58).

 

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39