Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

GOSŁAWICE, Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerji


 

 


 

WYCIĄG Z USTAWY

 

Par. 8. Kapitał Zakładowy Towarzystwa wynosi Mk. 2.754.000 podzielonych na 5.100 akcji po Mk. 540 każda.

 

Par. 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów dla otrzymania dywidendy w ciągu lat dziesięciu; na kuponach tych znajdują się numery akcji, do których każdy z nich należy, oraz lata w następującym po sobie porządku. Po upływie lat dziesięciu, posiadaczom akcji będą wydane nowe arkusze kuponów, w tym samym porządku, na następne dziesięć lat i t.d.

 

Par. 15. Przelew akcji odbywa się bez formalności i za właściciela akcji uważa się ta osoba, w rękach której one się znajdują.

 

Par. 17. Kupony nie mogą być ustępowane oddzielnie od akcji, za wyjątkiem kuponów ubiegłych i bieżących.

 

Par. 18. O zagubieniu akcji i kuponów, Zarząd żadnych reklamacji nie przyjmuje, i osoba, która takowe straciła, pozbawiona jest prawa otrzymania dywidendy.

 

Par. 43. O terminie i miejscu wydawania dywidendy, zarząd podaje do wiadomości przez publikację.

 

Par. 44. Dywidenda nie pobrana w ciągu lat dziesięciu, przechodzi na własność Towarzystwa, z wyjątkiem wypadków, gdy mające nastąpić przedawnienie jest prawnie wstrzymane. W takich razach z sumami dywidendowemi postępuje się podług orzeczenia sądu, lub też stosuje się do rozporządzenia instytucji opiekuńczych. Od sum dywidendowych nie pobranych we właściwym czasie, a przechowywanych w kasie zarządu, Towarzystwo procentów nie płaci.
Zarząd nie stara się rozstrzygać, czy kupon rzeczywiście należy do okaziciela, za wyjątkiem tylko takich wypadków, jeżeli co do powyższych kuponów zrobione było zastrzeżenie przez władze sądowe.

 

Par. 51. Na zebraniu ogólnem akcjonarjuszów, każde dwadzieścia akcji dają prawo do jednego głosu, ale jeden akcjonarjusz nie może na podstawie posiadania większej ilości akcji - mieć więcej nad tę ilość, do których ma się prawo, posiadając 1/10 część całego kapitału zakładowego.
Akcjonarjusze posiadający mniej niż 20 akcji, mogą się łączyć na podstawie wzajemnego zaufania, swoje akcje w celu otrzymania prawa jednego lub więcej głosów, do rozmiaru wyżej określonego.

 

Par. 52. Akcje dają prawo głosu tylko wtedy, jeżeli przynajmniej na 7 dni przed zebraniem ogólnem zostały zarządowi złożone i do końca zebrania nie były zwrócone. Zamiast samych akcji, mogą być składane pokwitowania na złożenie akcji w miejscowych i zamiejscowych instytucjach kredytowych, państwowych i takich, które istnieją na mocy ustaw, zatwierdzonych przez rząd, joketeż instytucji kredytowych i domów bankowych zagranicznych, wyznaczonych w tym celu przez zebranie ogólne akcjonarjuszów.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39