Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Wileński Bank Ziemski S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU BANKU

zatwierdzonego postanowieniem Ministrów Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości z dn. 13.X.1931 r.

(Monitor Polski z dn. 13.XI.1931 r. Nr. 262)

 

Par. 2. p1. Kapitał Zakładowy Banku wynosi 6.300.000 złotych, podzielonych na 42.000 akcyj wartości nominalnej po 150 złotych każda.

 

Par.8.     1) Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Ilość akcyj imiennych nie może przekraczać 2.228. Akcje imienne wpisują się do osobnej księgi, zgodnie z obowiązującemi przepisami.

                  2) Akcje na okaziciela mogą być odstępowane bez żadnych formalności.

                  3) Akcje imienne mogą być odstępowane w drodze cesji jedynie za zgodą Zarządu Banku. Odstąpienie akcji imiennej, dokonane za zgodą Zarządu Banku, zapisuje się do księgi akcjonarjuszów i odnotowuje się na akcji przy zapisie cesyjnym.

                  4) Jeżeli Zarząd Banku odmówił swej zgody na odstąpienie akcji imiennej, to obowiązany jest wskazać w ciągu 4-ch tygodni od dnia odmowy nabywcę akcji imiennej, ofiarowującego żądaną cenę, a jeżeli tego nie uczynił, to posiadacz akcji imiennej ma prawo odstąpić ją według własnego uznania osobie trzeciej, o czem winien zawiadomić Bank dla adnotacji w księdze akcyj imiennych i na samej akcji o tem, że straciła ona charakter akcji imiennej. Warunki dotyczące odstępowania akcyj imiennych winny być uwidocznione w ich treści.

                  5) W razie zagubienia akcji imiennej, właściciel jej winien zawiadomić o tem Bank, celem dokonania na koszt właściciela akcji formalności prawem przewidzianych dla unieważnienia akcji. Po unieważnieniu akcji i po zwrocie kosztów wydrukowania nowej akcji, akcjonarjusz otrzymuje nową akcję imienną bez kuponów za czas ubiegły, opatrzoną numerami akcji zagubionej z zaznaczeniem na akcji i na kuponach, że zostały wydane wzamian zagubionych.

                  6) Kupony od akcyj imiennych opłacają się ich okazicielom.

                  7) Dywidenda od akcyj, niepodjęta w ciągu lat 5-ciu od terminu jej płatności, nie podlega wypłacie i przechodzi na własność Banku.

 

Par. 103. Prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach przysługuje wszystkim posiadaczom akcyj złotowych. Każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu, a każda akcja imienna prawo do pięciu głosów.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39