Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

IGLOOPOL, Zjednoczone Zakłady Rolne, Przemysłowe i Handlowe S.A.

 


 

 


 

Zjednoczone Zakłady Rolne, Przemysłowe i Handlowe
”IGLOOPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy

Wyciąg ze statutu Spółki

 

Par. 10.

Spółka wydaje akcje imienne. Jednakże na żądanie akcjonariusza jego akcja imienna może być zamieniona na okaziciela, jeżeli Zarząd wyrazi na to zgodę. Akcje imienne osób fizycznych obejmować mogą tylko pracownicy, emeryci i renciści Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Igloopol” w Dębicy, lub Spółki, chyba że Zarząd udzieli innego zezwolenia.

 

Par. 11.

Akcje imienne osób prawnych mogą być zbywane za zezwoleniem Walnego Zgromadzenia. Zezwolenie względnie odmowa powinna być udzielona w ciągu 90 dni. W razie odmowy Zarząd wskaże nabywcę akcji, za cenę według wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Pierwszeństwo nabycia przysługuje akcjonariuszom

      Akcje imienne osób fizycznych mogą być zbywane za zgodą Zarządu. Zezwolenie, względnie odmowa powinna być udzielona w ciągu 90 dni. W razie odmowy zbycia Zarząd wskaże nabywcę akcji za cenę według wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Nabywcą akcji mogą być tylko akcjonariusze, pracownicy Spółki, względnie byli pracownicy Spółki, któ®zy przeszli na świadczenia emerytalne lub rentowe, chyba że Zarząd udzieli innego zezwolenia.

 

Par. 14.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski