Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Handlowe SVEA S.A.


 

 


 

Wyciąg ze statutu

 

Par. 7. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i jest podzielony na 5.000 akcyj po 100 złotych każda (Zmiana statutu Spółki z dnia 30-go maja 1941 r.).

 

Par 13. Wszystkie akcje Spółki będą na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, w której pozostają odcinki, oznacza się je numerami porządkowymi i wydaje z podpisem 3-ch Członków Zarządu, buchaltera i kasjera oraz z pieczęcią Spółki. Akcje mogą być i zbiorowe na 5, 10 i 100 sztuk.

 

Par. 16. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcyj, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący. W tym wypadku ani cesja na kuponach, ani też zawiadomienie o ich odstąpieniu nie są wymagane.

 

Par. 17. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący, Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił traci prawo do otrzymania dywidendy.
W wypadkach zagubienia akcyj lub kuponów na czas przyszły, obowiązują przepisy ustawy o zagubionych tytułach na okaziciela.

 

Par. 23. Każdy akcjonariusz ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone, w formie listu do Zarządu Spółki, złożone przez Zarząd przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i dołączone do protokołu. Jedna osoba nie może mieć więcej jak 2 pełnomocnictwa. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach.

 

Par. 24. Każde 5 akcyj dają prawo do jednego głosu, lecz akcjonariusz jeden na podstawie swych akcyj, nie może posiadać więcej głosów, ponad tę ilość, do jakiej uprawnia posiadanie 1/10 części całego kapitału zakładowego. Właściciele akcyj, o ile zgłoszą odpowiednie życzenie, zostają zaproszeni na Zebranie, niezależnie od ogłoszeń, awizacjami, przesłanymi przez pocztę w oznaczonym powyżej terminie, jako listy polecone, według adresów, zamieszczonych w zgłoszeniu. Właściciele akcyj mają prawo głosu, o ile złożą swe akcje w Zarządzie Spółki lub w jednym z miejsc, wskazanych przez Zarząd w ogłoszeniach o Zgromadzeniu, przynajmniej na siedem dni przez dniem Walnego Zgromadzenia z tem, że akcje te nie będą zwrócone do ukończenia Zgromadzenia. Wzamian oryginalnych akcyj mogą być złożone zaświadczenia (pokwitowania), że akcje zostały przyjęte do depozytu, lub są zastawione w państwowych instytucjach kredytowych lub w instytucjach, działających na mocy przez Rząd zatwierdzonych, jak również w krajowych i zagranicznych instytucjach kredytowych i domach bankowych, które będą wybrane w tym celu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów i zaaprobowane przez Ministerstwo Skarbu.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39