Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

ELIBOR S.A. Handlowo-Przemysłowa „Ł. I. Borkowski”
 

 


 

Par.8. Kapitał zakładowy Spółki  określa się na sumę Zł 6.250.000,- podzielonych na 250.000 sztuk akcji po Zł. 25,- każda

 

Par. 14. Akcje Spółki są zwykłe i uprzywilejowane. Akcje uprzywilejowane są imienne i mogą stanowić własność li tylko obywateli, oraz instytucji i firm polskich. Warunek ten winien być na akcjach uprzywilejowanych zaznaczony. Akcje zwykłe, mogą być imienne, lub na okaziciela, stosownie do ich właścicieli. Na akcjach imiennych oznacza się imię i nazwisko (firma) właściciela. Akcje oznaczone uprzednio numerami porządkowymi, wycina się z księgi i wydaje z podpisem trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera, oraz z pieczęcią Spółki.

 

Par. 15. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponowy na odbiór dywidendy w ciągu lat dziesięciu; na kuponach oznaczone będą numery akcji, do których takowe należą i lata w kolejnym porządku. Po upływie lat dziesięciu wydane będą właścicielom akcji, nowe arkusze kuponowe w taki sam sposób, na następne dziesięć lat i t. d.

 

Par. 16. Akcjonarjusz zamierzający sprzedać swoje akcje uprzywilejowane, o ile nie znalazł nabywcy w gronie właścicieli takichże akcji, jest obowiązany zawiadomić o tym piśmiennie Zarząd Spółki i złożyć akcje przeznaczone na sprzedaż w biurze Zarządu. W ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania takiego zawiadomienia, Zarząd ma prawo sprzedać te akcje, osobie według własnego uznania z zachowaniem warunku zastrzeżonego w par. 14 po cenie nie niższej od ceny giełdowej akcji w dniu sprzedaży. Jeżeliby Zarząd w ciągu dwóch tygodni nabywcy za tę cenę nie znalazł, to właściciel akcji uprzywilejowanych, ma prawo sprzedać te akcje, osobie wedle swego wyboru, przyczym zawsze winien być zachowany warunek zastrzeżony w par. 14 statutu.
Przelew wbrew temu warunkowi jest nieważny. Przelew akcji imiennych, zarówno uprzywilejowanych, jak i zwykłych uskutecznia się, przez zaznaczenie cesji na akcjach, oraz odnotowanie w księgach Spółki. Przelew akcji na okaziciela, uskutecznia się przez proste wręczenie papieru.

 

Par. 18. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, za wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 48. Dywidenda po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum pochodzących z dywidend, procenty wypłacone nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39