Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polska Fabryka Telefonów S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

Polskiej Fabryki Telefonów

Spółki Akc.

 

Par. 10. Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie dodatkowych emisji na warunkach zatwierdzonych przez Ministra pRzemysłu i Handlu i Ministra Skarbu.
Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić oprócz jej wartości nominalnej, premję, określoną przez Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów w wysokości conajmniej tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji; premje te powiększają kapitał zapasowy.

 

Par. 11. Pierwszeństwo do nabywania akcji nowych emisji przysługuje przedewszystkiem właścicielom akcji emisji poprzednich w stosunku do ilości posiadanych już akcji. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może powziąć w przedmiocie podziału akcji inną uchwałę; powyższa uchwała, jak również plan oraz wykaz podziału akcji po realizacji emisji winny być przedłożone właściwej władzy.

 

Par. 12. Akcje będą na okaziciela. Akcje wycina się z książeczki, oznacza się numerami porządkowemi i wydaje się z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera, kasjera, oraz pieczęcią Spółki.

 

Par. 16. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 17. W razie zagubienia świadectw tymczasowych, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać ich numery. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu 6-iu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych świadectwach, wówczas wydaje się nowe świadectwa, opatrzone temi samemi numerami, co zagubione z adnotacją, że wydano je zamiast zagubionych. W razie zagubienia akcji lub kuponów na czas przyszły, właściciel ich, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do przepisów obowiązujących. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił traci prawo do otrzymania dywidendy.

 

Par. 23. Każdy akcjonarjusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w roztrząsaniu wniesionych na Zgromadzeniu kwestji. Decydują jednak tylko akcjonarjusze, mający prawo głosu. W razie, gdy akcjonarjusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd winien być powiadomiony o tem piśmiennie. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonarjusz; jedna osoba nie może mieć więcej jak dwa pełnomocnictwa.

 

Par. 24. Każde dziesięć (10) akcji dają prawo do jednego (1) głosu, jednakże jeden akcjonarjusz nie może, na mocy własnych akcji, mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej uprawnia posiadanie 1/10 części całego kapitału zakładowego. Akcjonarjusze, posiadający mniej niż dziesięć (10) akcji, mogą łączyć się wzajem, jednemu z pośród siebie udzielając  pełnomocnictwa, w celu uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

 

Par. 25. Właściciela akcji korzystają do prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu o ile najmniej na siedem dni przed Walnem Zgromadzeniem złożą swe akcje Zarządowi; zamiast samych akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe lub depozytowe instytucji kredytowych, rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych.

 

Par. 27. Jeżeli akcje stanowią wspólną własność kilku osób, to prawo do uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu służy tylko jednej z nich podług wyboru współwłaścicieli. Instytucje państwowe, społeczne, prywatne, jak też stowarzyszenia i spółki korzystają z prawa uczestniczenia na Walnem Zgromadzeniu w osobie jednego ze swych prawnych przedstawicieli.

 

Par. 51. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5-ciu przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane.
Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39