Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Łódzkie Wązkotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe T.A.


 

 


 

Wyciąg ze Statutu

 

 

Par. 22. Kapitał akcyjny Towarzystwa składa się z wypuszczonych przez Towarzystwo akcyj na okaziciela, nominalnej wartości po Zł. 266=266 Fr. zł. każda:
I emisji 13.800 szt. na sumę Zł. 3.670.900,-
II emisji 15.200 szt. na sumę Zł. 4.043.200,-
ogółem 29.000 szt. akcyj na ogólną sumę Zł. 7.714.000,-

 

Par. 23. W celu amortyzacji akcyj w ciągu terminu istnienia Towarzystwa, tworzy się specjalny fundusz z corocznych odliczeń czystego zysku (par. 28) według zatwierdzonego przez Ministra Skarbu planu. Amortyzacyjny fundusz akcyjny przechowuje się w papierach Państwowych lub w gwarantowanych przez rząd obligacjach kolejowych lub listach zastawnych Banków Ziemskich według wskazania Ministra Skarbu, przyczem narastające procenty doliczają się do funduszu amortyzacyjnego. Po ekspiracji terminu istnienia Towarzystwa, lub też w razie wykupu kolei przez rząd, sumy funduszu tego rozdzielają się między akcjonarjuszów proporcjonalnie do ilości należnych każdemu akcyj.

 

Par. 30. O ile kto zagubi akcje lub ich kupony, za wyjątkiem kuponów za rok bieżący, to winien piśmiennie zawiadomić Zarząd z oznaczeniem No No zagubionych akcyj bądź kuponów. Zarząd na rachunek poszkodowanego publikuje o tem. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie żadnych wiadomości o zaginionych akcjach lub kuponach, to wydaje się poszkodowanemu akcjonarjuszowi nowe akcje lub kupony, z tymi samymi numerami, z napisem, że wydane zostały wzamian zagubionych.

 

Par. 41. Każdy akcjonarjusz ma prawo zasiadać na Ogólnem Zebraniu i przyjmować udział w jego pracach osobiście lub przez swego pełnomocnika, jednak w postanowieniach Ogólnego Zebrania mogą brać udział tylko akcjonarjusze, posiadający prawo głosu. Wszyscy akcjonarjusze otrzymują ilość głosów proporcjonalnie do ilości przedstawionych przez siebie akcyj, licząc jeden głos na każde 10 akcyj bez ograniczenia ilości głosów dla jednej osoby. Akcjonarjusze mający mniej niż 10 akcyj mogą je łączyć dla otrzymania prawa głosu, w tym wypadku przedstawiciel tych akcjonajuszów posiada ilość głosów odpowiednią do ilości przedstawionych akcyj. Odstąpienie prawa udziału w Ogólnem Zebraniu Akcjonarjuszów odbywa się za pomocą piśmiennego zaświadczenia, przyczem nieznane Zarządowi podpisy winny być w należyty sposób poświadczone. Akcjonarjusz, który bierze osobiście udział w Ogólnem Zebraniu, nie ma prawa wydawać pełnomocnictwa innej osobie na przyjęcie udziału w temże Ogólnem Zebraniu. Każdy akcjonarjusz może posłać zamiast siebie na Ogólne Zebranie tylko jednego pełnomocnika. Przyjmować udział w zebraniach z pełnomocnictw mogą tylko akcjonarjusze Towarzystwa.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39