Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Fabryka Stali Hrabia L. Broel-Plater w Bliżynie T.A.


 

 


 

Wyciąg z Ustawy

 

 

Par. 8. Kapitał zakładowy Towarzystwa ustanawia się na miljon dwieście tysięcy rubli w złocie [licząc w 10 rublach w złocie po 2 zołotniki 69,36 doli czystego złota (art. 8 Ustawy Monetar.; Zbiór Praw, t. VII, wyd 1893 r.)]

 

Par. 14. Akcye Towarzystwa mogą być, według żądania uczestników, imienne lub na okaziciela. Na imiennych akcyach oznacza się stan, imię i nazwisko właścieciela. Akcye wycinają się z księgi, oznaczają się numerami porządkowymi i wydają się z podpisem trzech członków Zarządu, buchaltera i kassyera, przy wyciśnięciu pieczęci Towarzystwa.

 

Par. 15. Do każdej akcyi dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie przypadającej na nią dywidendy w ciągu dziesięciu lat; na kuponach tych oznaczają się numera akcyj, do których każdy z nich należy, oraz rok w porządku kolejnym. Po upływie dziesięciu lat, właścicielom akcyj winny być wydane, w tym samym porządku, nowe arkusze kuponów na następne lat dziesięć i t.d.

 

Par. 16. Cessja akcyj przez jednego właściciela na rzecz drugiego lub na rzecz osób trzecich uskutecznia się przez zaznaczenie na akcyach tegoż ustępstwa, które przy odpowiedniej deklaracji winno być przedstawione Zarządowi Towarzystwa, celem zaznaczenia w jego księgach tej cessji. Sam Zarząd dopełnia cessji akcyj tylko w wypadkach, przewidzianych w p. 1 art. 2167, t. X, cz. 1 zbioru Praw, wyd. 1887 r. i na zasadzie postanowienia sądu. Ustępstwo zaś akcyj Towarzystwa na okaziciela uskutecznia się bez żadnych formalności, i właścicielem każdej takiej akcyi jest osoba posiadająca takową.

 

Par. 18. Kupony od imiennych akcyj nie moga być odstępowane osobom trzecim oddzielnie od akcyj, za wyjątkiem kuponów za rok bieżący. W ostatnim wypadku, ani cessje na kuponach, ani też deklaracje o odstąpieniu takowych, nie są wymagane.

 

Par. 19. Właściciel zagubionych imiennych akcyj lub kuponów, za wyjątkiem kuponów za rok bieżący, winien zawiadomić na piśmie Zarząd o zgubie i wymienić numera zagubionych akcyj lub kuponów. Zarząd czyni na koszt właściciela ogłoszenia o tem. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, nie będą otrzymane żadne wiadomości o zagubionych akcyach lub kuponach, wówczas wydają się nowe akcye lub kupony, z dawnymi numerami i poświadczeniem na akcyach, że wydane zostały w miejsce zagubionych. O zagubieniu kuponów od akcyj imiennych za rok bieżący, jak również i akcyj na okaziciela lub kuponów od tychże, Zarząd żadnego zawiadomienia nie przyjmuje, i właściciel traci prawo otrzymania dywidendy z kuponu zagubionego. Gdy zaś nastąpi termin wydawania nowych arkuszy kuponowych od akcyj na okaziciela, to takowe wydają się właścicielom tychże akcyj na okaziciela.

 

Par. 49. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza dla powszechnej wiadomości.

 

Par. 50. Dywidenda od akcyj, również procenta od obligacyj i kapitał wylosowanych obligacyj, nie odebrane w ciągu dziesięciu lat, przechodzą na własność Towarzystwa, za wyjątkiem tych wypadków, w których bieg dziesięcioletniego przedawnienia prawnie przerwanym został; w takich razach, ze wszystkimi wzmiankowanemi summami postępuje się stosownie do wyroków sądowych lub uchwał instytucji opiekuńczych. Od wszystkich oznaczonych wyżej summ, nie odebranych we właściwym terminie i przechowywanych w kassie Zarządu, procenta nie będą wypłacane.

 

Uwaga. Zarząd nie rozpatruje, czy kupon w rzeczywistości należy do okaziciela, za wyjątkiem tych wypadków, gdy na wydanie dywidendy za kupony położy władza sądowa areszt, lub gdy przedstawiony kupon okaże się jednym z tych, o zagubieniu których podano jest do wiadomości Zarządu Towarzystwa.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39