Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polski Przemysł Korkowy S.A.


 


Wyciąg ze statutu
POLSKI PRZEMYSŁ KORKOWY SPÓŁKA AKCYJNA

 

            Par. 6. Kapitał zakładowy Spółki określa się na marek 250.000.000 podzielonych na 500.000 akcji po mk. 500 każda

 

            Par. 12. Akcje Spółki są wyłącznie na okaziciela. Akcje wycina się z książki, oznacza numerami porządkowymi i wydaje z podpisami conajmniej trzech członków Zarządu, buchaltera i kasjera oraz z pieczęcią Spółki.

 

            Par. 13. Przelew akcji na okaziciela odbywa się bez żadnych formalności. Za właściciela uważa się osoba, w której ręku akcja się znajduje.

 

            Par. 14. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat dziesięciu, na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat dziesięciu właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne lat dziesięć i t.d.

 

            Par. 16. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący. Wypłata dywidendy uskutecznia się okazicielowi kuponów.

 

            Par. 17. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły lub bieżący żadnych zawiadomień Zarząd nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy. W razie zagubienia akcji lub kuponów za czas przyszły, właściciel ich celem zachowania swych praw winien zastosować się do ustaw w tej mierze obowiązujących.

 

            Par. 54. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd Spółki.

 

            Par. 55. Dywidenda po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i przechowywanych w niej sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą.
            Zarząd nie rozpatruje kwestji, czy istotnie kupon jest własnością okaziciela, który go do zapłacenia przedstawia, z wyjątkiem, gdy na wypłacenie dywidendy władza sądowa położyła areszt lub też, gdy do zapłacenia, przedstawiony zostanie kupon, o którego zaginięciu Zarząd otrzymał zawiadomienie.

 

Uwaga: Zmiany w Statucie i podwyższenie kapitału akcyjnego zostały zatwierdzone przez Minist. Przem. i Handlu oraz Skarbu: dnia 20 stycznia 1921, 11 października i 17 listopada 1922 roku.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39