Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Zakłady Ceramiczne PUSTELNIK S.A.


 


Wyciąg ze statutu

            Art. 4. Kapitał zakładowy Spółki określa się na 1.750.000 złotych (jeden miljon siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), podzielonych na 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji nominalnej wartości po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda.

 

            Art. 6. Akcje Spółki są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowemi i wydaje z podpisem dwóch członków Zarządu, kasjera i pieczęcią Spółki. Akcje mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych. Podpisy mogą być uskutecznione drogą mechaniczną. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu. Na kuponach oznacza się numer akcji, do którego one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat 10-ciu właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponowe na następne 10 lat i t.d.

 

            Art. 18. Każde 50 akcji daje prawo do jednego głosu:; akcjonarjusze, posiadający mniej, niż 50 akcji, mogą łączyć się, wydając ogólne pełnomocnictwo w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, wszakże jeden akcjonarjusz nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 1/10 kapitału zakładowego.

 

            Art. 19. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią swe akcje w biurze Spółki. Zamiast akcji mogą być składane zaświadczenia instytucji kredytowych, państwowych i prywatnych, działających na zasadzie zatwierdzonych przez Rząd statutów, o przyjęciu akcji na przechowanie lub zastaw. W zaświadczeniu winny być zaznaczone numery akcji.

 

            Art. 47. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza w jednym z dzienników warszawskich.

 

            Art. 48. Dywidenda nie podniesiona w ciągu lat 5-ciu przelewa się do kapitału zapasowego z wyjątkiem wypadków, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39