Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

HURT S.A. dla Przemysłu i Handlu
Towarami Włókienniczemi, Narymberskiemi i Galanteryjnemi


 

 


 

Par. 6. Kapitał zakładowy Spółki określa się na marek 1.500.000, podzielonych na 3.000 akcji po mk. 500,- każda, zgodnie zaś z postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 25 lutego 1920 roku kapitał zakładowy spółki powiększony został o sumę 8.500.000,- drogą emisji 17.000 sztuk nowych na okaziciela akcji po mk. 500,- każda.  Postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 14 marca 1921 r. kapitał zakładowy spółki ponownie powiększony został o sumę mk. 40.000.000,- przez wypuszczenie dalszych 80.000 sztuk akcji, na okaziciela, po mk. 500,- każda, wobec czego kapitał spółki wynosi obecnie sumę mk. 50.000.000,- podzieloną na 100.000 sztuk akcji na okaziciela po mk. 500,- każda, z których 3.000 akcji pierwszej, 17.000 akcji drugiej i 80.000 akcji trzeciej emisji.

 

Par. 13. Akcje są na okaziciela. Akcje wycina się z książki, oznacza numerami porządkowemi i wydaje z podpisem trzech członków Zarządu, księgowego, kasjera i z pieczęcią spółki.

 

Par. 14. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do której one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat 10-ciu właściciele otrzymują nowe arkusze kuponów na następne lat 10 i t.d. Zgodnie zaś z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonarjuszów z dnia 3 lutego 1921 i postanowieniem Zarządu z dnia 21 marca 1921 roku właściciele akcji III-ej emisji mają prawo do dywidendy od dnia 1-go maja 1920 roku.

 

Par. 15. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 16. W razie zagubienia akcji lub też kuponów z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych akcji lub kuponów. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych akcjach lub kuponach, wówczas wydaje się nowe akcje lub kupony z temi samemi numerami z adnotacją, że zostały one wydane wzamian zagubionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

 

Par. 50. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.

 

Par. 51. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5 przechodzi na własność spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39